Par Gulbenes novada pašvaldību

Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpst Gulbenes pilsēta un 13 pagasti – Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu, Tirzas.

Gulbenes novada pašvaldības struktūra noteikta saistošajos noteikumos "Gulbenes novada pašvaldības nolikums".

       Ar pašvaldības struktūrshēmu tuvāk aicinām iepazīties ŠEIT

Gulbenes novada dome ir pašvaldības iedzīvotāju ievēlēts lēmējorgāns, un tā sastāv no 15 deputātiem.

Lai izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl komitejas.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem vai attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem izveido komisijas.

Gulbenes novada pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi.

Pašvaldības funkcijas

Gulbenes novada pašvaldība nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

Pašvaldība savas kompetences un likuma ietvaros darbojas patstāvīgi.

Pašvaldības autonomās funkcijas noteiktas likuma "Par pašvaldībām" 15.pantā.