Drukāt

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Gulbenes novada valsts ģimnāzijā un Gulbenes vidusskolā", iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2015/9.

Saņemto piedāvājumu skaits –1.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 26.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Valentīna Kalve", reģistrācijas numurs 44103028895, juridiskā adrese: „Ceļmalas" 3-18, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417, ar līgumcenu EUR 1,25 (viens euro 25 centi) viena izglītojamā ēdināšanai vienai dienai bez pievienotās vērtības nodokļa).

Lēmums

Līgums