Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība Naglenes ielas rekonstrukcijai Gulbenē", iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2014/32/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 30.jūnija pulksten 10:00.

Instrukcija

Tehniskais projekts

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība Naglenes ielas rekonstrukcijai Gulbenē", ID Nr. GND-2014/32/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 8.jūlijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju iepirkumā „Būvuzraudzība Naglenes ielas rekonstrukcijai Gulbenē", ID Nr. GND-2014/32/ERAF, SIA „BaltLine Globe", reģ. Nr. 40003780856, Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003, ar piedāvāto līgumcenu EUR 3450,00 (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit euro, 00 centi) bez PVN.

Lēmums

Ligums_Balt_Line_Globe_1.pdf

Ligums_Balt_Line_Globe_2.pdf