Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/20/ERAF.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.05.2014. plkst.10.00.

Nolikums

Pielikumi

Tehniskais projekts

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/20/ERAF, nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.05.2014. plkst.10.00.

Grozijumi_nolikuma_Nr2.doc

Nolikums_ar_grozijumiem_Nr. 2.doc

pielikums_9_iepirkuma_liguma_projekts_ar_grozijumiem_Nr2.doc

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/20/ERAF.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 10.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju personu apvienību SIA "Siltumkomforts", reģ. Nr. 40003797725, un SIA „AKVILONS Z", reģ. Nr. 44103043061, ar līgumcenu bez PVN EUR 365650,95.