Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2014/2.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2014.gada 25.aprīļa plkst.11.00.

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā”, iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2014/2.

Saņemto piedāvājumu skaits –1.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija nolēmusi piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „SDS Projekti”, reģistrācijas numurs 54103057631, juridiskā adrese Tērbatas iela 14-2, Rīga, LV-1011, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 30 000 (trīsdesmit tūkstoši euro 00 centi).

Lēmums

Līgums