Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Dārzeņu piegāde Gulbenes pirmsskolas izglītības iestādēm”, iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2014/1.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2014.gada 4.marta plkst.11.00.

Nolikums_2014

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Dārzeņu piegāde Gulbenes pirmsskolas izglītības iestādēm”, iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2014/1.

Saņemto piedāvājumu skaits –2.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija nolēmusi piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

1.daļā „Burkāni” - SIA „Kabuleti Fruit”, reģistrācijas numurs 40003959814, juridiskā adrese Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 856,30 (astoņi simti piecdesmit seši euro 30 centi);

2.daļā „Galda bietes” - SIA „Kabuleti Fruit”, reģistrācijas numurs 40003959814, juridiskā adrese Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 373,40 (trīs simti septiņdesmit trīs euro 40 centi);

3.daļā „Rutki, rāceņi, kāļi” - z.s. „Pļavnieki”, reģistrācijas numurs 44601000765, Bērzu iela 11, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 142,10 (viens simts četrdesmit divi euro 10 centi);

4.daļā „Ķirbji, kabači” - z.s. „Pļavnieki”, reģistrācijas numurs 44601000765, Bērzu iela 11, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 64,00 (sešdesmit četri euro 00 centi);

5.daļā „Galviņkāposti” - SIA „Kabuleti Fruit”, reģistrācijas numurs 40003959814, juridiskā adrese Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 631,80 (seši simti trīsdesmit viens euro 80 centi);

6.daļā „Ziedkāposti” - z.s. „Pļavnieki”, reģistrācijas numurs 44601000765, Bērzu iela 11, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 76,00 (septiņdesmit seši euro 00 centi);

7.daļā „Ķīnas kāposti” - SIA „Kabuleti Fruit”, reģistrācijas numurs 40003959814, juridiskā adrese Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 134,85 (viens simts trīsdesmit četri euro 85 centi);

8.daļā „Sīpoli” - SIA „Kabuleti Fruit”, reģistrācijas numurs 40003959814, juridiskā adrese Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 543,80 (pieci simti četrdesmit trīs euro 80 centi);

9.daļā „Ķiploki” - SIA „Kabuleti Fruit”, reģistrācijas numurs 40003959814, juridiskā adrese Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 84,60 (astoņdesmit četri euro 60 centi);

10.daļā „Zaļumi” - z.s. „Pļavnieki”, reģistrācijas numurs 44601000765, Bērzu iela 11, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 367,50 (trīs simti sešdesmit septiņi euro 50 centi);

11.daļā „Gurķi, tomāti” - z.s. „Pļavnieki”, reģistrācijas numurs 44601000765, Bērzu iela 11, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 1418,00 (viens tūkstotis četri simti astoņpadsmit euro 00 centi);

12.daļā „Zaļumi, gurķi, tomāti, ne-sezonas laikā” - SIA „Kabuleti Fruit”, reģistrācijas numurs 40003959814, juridiskā adrese Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 1421,04 (viens tūkstotis četri simti divdesmit viens euro 04 centi);

13.daļā „Rabarberi” - z.s. „Pļavnieki”, reģistrācijas numurs 44601000765, Bērzu iela 11, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 40,00 (četrdesmit euro 00 centi);

14.daļā „Pupiņas” - SIA „Kabuleti Fruit”, reģistrācijas numurs 40003959814, juridiskā adrese Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 132,00 (viens simts trīsdesmit divi euro 00 centi).

Ziņojums

lig_Kabuleti

lig_Plavnieki