Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Aprīkojuma un mēbeļu piegāde mācību saimnieciskajam korpusam Skolas ielā 10/12", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/7/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.04.2014. plkst.10.00.

Nolikums

pielikums_1_tehniska_specifikacija

pielikums_2_pieteikums_dalibai_konkursa

pielikums_3_piegazu_saraksts

pielikums_4_finansu_piedavajums

pielikums_5_liguma_projekts

GULBENES SKOLA_virtuve_091012-Model

 

 

Jautājums

Atbilde

Esam iepazinušies ar virtuves iekārtu tehnisko specifikāciju, un lūdzam paskaidrot prasīto tehnisko parametru un konkrēti izmēru pamatotību.

Pilnīgi katram iekārtu ražotājam ir savi iekārtu izmēri. Nolikumā minētā atkāpe 3 % robežās ir nepamatoti maza un neļauj piedāvāt citu ražotāju iekārtas, saglabājot Jums svarīgās iekārtu īpašības tādas kā: iekārtu ražību, tehnisko veiktspēju, jaudu un funkcionalitāti.

Labprāt piedalītos iepirkumā piedāvājot augstvērtīgas un kvalitatīvas analogas virtuves iekārtas, neradot izmaiņas tehnoloģiskajos procesos un saglabājot tehnoloģisko līniju kopējos izmērus un vietu esošajā plānā.

Lūgums veikt korekcijas iepirkumā, dodot iespēju pretendentiem piedāvāt arī analogas iekārtas.

Tehnisko specifikāciju mērķis ir aprakstīt iepirkuma priekšmetu, lai pasūtītājs saņemtu tā vajadzībām atbilstošus piedāvājumus, kā arī spētu objektīvi tos novērtēt un salīdzināt.

Virtuves iekārtu tehniskās specifikācijas ir sagatavotas, ievērojot pasūtītāja objektīvās vajadzības, izstrādājot iepirkuma nolikumu, tika ievērtētas potenciālo virtuves iekārtu lietotāju (ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju) vajadzības, lai nodrošinātu to ikdienas darbību, iekārtu ergonomisku lietošanu un iekārtu, tai skaitā virtuves mēbeļu, izvietošanu atbilstoši telpu un darbavietu plānojumam, līdz ar to nolikuma Tehniskajā specifikācijā ir noradīti nepieciešamo preču konkrēti izmēri ar pieļaujamo atkāpi 3% robežās no specifikācijās norādītajiem parametriem.

Iepirkuma komisijas ieskatā atkāpe 3% robežās no specifikācijā norādītajiem parametriem ir pietiekoši liela, jo izmēru (parametri) precizitāte ir svarīga un būtiski gan preču uzstādīšanai un lietošanai, gan to savietošanai ar jau esošajām iekārtām un mēbelēm, telpu īpatnībām un izvietojumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, iepirkuma komisija neveiks grozījumus iepirkuma nolikumā.

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Aprīkojuma un mēbeļu piegāde mācību saimnieciskajam korpusam Skolas ielā 10/12", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/7/ERAF.

 

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 8.aprīlī nolēmusi:

 

- 1.daļā „Virtuves aprīkojuma piegāde" atzīt par uzvarētāju SIA "Grandus", reģ. Nr. 50103108221, ar līgumcenu bez EUR 61665,00;
- 2.daļā „Mēbeļu piegāde" atzīt par uzvarētāju SIA "Krafts un Partneri", reģ. Nr. 40003439828, ar līgumcenu bez PVN EUR 57977,78.