Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/2.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.03.2014. plkst.10.00.

Nolikums

Jautājumi un atbildes

1.   

Jautājums: Nolikuma 4.4.2. punkts nosaka „(...) finanšu atkarības koeficientam pēdējā auditētajā gada pārskatā, kas nav vecāks par 2012.gadu, jābūt ne mazākam par 40%". Norādām, ka Pretendenta ieskatā finanšu atkarības koeficients neapliecina pretendentu spēju sniegt kvalitatīvu pakalpojumu, bet gan norāda uz uzņēmuma uzņemtajām finansiālajām saistībām attiecībā pret pašu kapitālu. Mūsuprāt šādas prasības iekļaušana konkursa Nolikumā ir konkurenci ierobežojoša, jo nepamatoti izslēdz no dalības iepirkumā tos pretendentus, kas pēdējo gadu laikā veikuši būtiskas investīcijas sava uzņēmuma attīstībā, uzņemoties jebkādas būtiskas ārējās kredītsaistības, piemēram., atkritumu šķirošanas rūpnīcas izbūve. Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 2.panta 2.punktu, lūdzam izslēgt šo punktu no konkursa Nolikuma, lai tiktu nodrošināta piegādātāju brīva konkurence, kā arī vienlīdzīga un taisnīga attieksme pret tiem.

Atbilde: Atklāta konkursa „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Gulbenes novada administratīvajā teritorijā” (iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/2), nolikumā 30.01.2014.veikti grozījumi, kur IZSLĒGTS 4.4.2. punkts.

2.   

Jautājums: Tehniskās specifikācijas 4.7. un 4.8. punkts nosaka, ka uzvarējušais pretendents slēdz līgumus ar daudzdzīvokļu māju īpašniekiem (valdītājiem) un rēķinu piestāda, aprēķinot katra dzīvokļa īpašnieka maksājamo daļu. Lūdzam skaidrot, kāda ir esošā prakse Gulbenes novadā: vai līgumus par daudzdzīvokļu māju atkritumu apsaimniekošanu slēdz individuālie dzīvokļu īpašnieki vai namu apsaimniekotājs? Kā tiek noteikts mājas kopējais atkritumu apjoms pirms līgumu slēgšanas?

Atbilde: Gulbenes novada Gulbenes pilsētā kopš 2008.gada ir noteikts, ka pašvaldības un valsts iestādes, komersanti, nekustamo īpašumu īpašnieku (privātmājas) un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļa īpašnieki un īrnieki slēdz tiešos (individuālos) atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar Apsaimniekotāju. Gulbenes novada pagastu teritorijās ir noteikta tāda pati kārtība, proti, ka līgumus slēdz tiešos (individuālos) ar atkritumu apsaimniekotāju, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki nav vienojušies par citu kārtību atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

Gulbenes novada domes 2010.gada 23.septembra Saistošo noteikumu Nr.19 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Gulbenes novadā” 5.3. punkts nosaka, ka ikvienai fiziskai un juridiskai personai ir pienākums obligāti noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kuram atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir noslēgts līgums ar Gulbenes novada domi par atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novada noteiktajā atkritumu apsaimniekošanas zonā.

Savukārt šo noteikumu 5.16 punkts, nosaka, ka daudzdzīvokļu māju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem ir pienākums nodrošināt dzīvokļu mājas īpašuma teritorijā daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem pieejamā vietā atkritumu konteineru novietošanu, kas saskaņojama ar pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, kā arī nodrošināt atkritumu konteineru novietošanas vietās kārtību un specializēto transportlīdzekļu ērtu piekļuvi tām atkritumu konteineru iztukšošanas dienās.

Noteikumu 5.18.punkts nosaka, ka daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks ar pilnvarojuma līgumu var deleģēt savu atbildību par radīto sadzīves atkritumu savākšanu nekustamā īpašumā (tā daļas, dzīvojamās telpas) apsaimniekotājam, pārvaldniekam. Šādos gadījumos par atkritumu savākšanas pasākumu realizēšanu atbildīgs ir pārvaldnieks vai apsaimniekotājs.

Provizoriskais aprēķins, pēc 2013.gadā apkopotajiem datiem no šobrīd esošā apsaimniekotāja, saražotais atkritumu apjoms ir 0,09 m3 uz vienu iedzīvotāju daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā.

3.   

Jautājums: Tehniskās specifikācijas 4.11. punkts, nosaka „(...) maksu par konteineru piegādi un nodošanu klientam neiekļaut atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaksās”. Lūdzam skaidrot, vai šī pakalpojuma (konteineru piegāde klientam) maksu varēs prasīt atsevišķi, ja tā nav jāiekļauj kopējā tarifā?

Atbilde: Nolikuma Tehniskās specifikācijas 4.nodaļas Speciālās prasības pakalpojuma nodrošināšanā, 4.11.punktā noteikts, ka Pretendents bez maksas nodrošina klientus ar dažāda tilpuma konteineriem (tvertnēm), pietiekamā daudzumā, iepriekš saskaņojot klienta un apsaimniekotāja intereses. Maksu par konteineru (tvertņu) piegādi un nodošanu klientam neiekļaut atkritumu apsaimniekošanas maksas (tarifa) izmaksās. Atkritumu apsaimniekotājam nav tiesību prasīt par šī pakalpojuma (konteineru piegāde klientam) atsevišķu samaksu. Atkritumu apsaimniekotājs līgumā nosaka nodotā konteinera atlīdzības vērtību, ja klients ir pazaudējis vai bojājis apsaimniekotāja mantu

4.   

Jautājums: Tehniskās specifikācijas 5.tabulas 10.punkts nosaka, ka Pretendentam jānodrošina marķētu atkritumu maisu pieejamība. Lūdzam skaidrot, vai atkritumu maisa cena ir jāiekļauj kopējā atkritumu apsaimniekošanas tarifā, vai arī par maisu varēs prasīt papildus samaksu? Ja par atkritumu maisus varēs pārdot par papildus samaksu, lūdzam ņemt vērā Carnikavas novada atkritumu apsaimniekošanas konkursa noteikumus (www.carnikava.lv), kur atkritumu maisa pārdošanas cena ir iekļauta vērtēšanas kritērijos. Norādām, ka šādu nosacījumu (noteikta maisa cena) neesamība rada ļoti būtisku risku pēc līguma noslēgšanas negodprātīgam izpildītājam pārdot nekvalitatīvus/neatbilstošus maisus par neadekvāti augstu cenu, kas gala lietotājam var ievērojami sadārdzināt pakalpojuma saņemšanu.

Atbilde: Tehniskās specifikācijas 5.nodaļas 10.punktā 30.01.2014. veikti grozījumi, kur paskaidrots par marķētu sadzīves atkritumu maisu veidu, to piegādi un priekšapmaksas kārtību un cenu. (Skatīt Tehniskās specifikācijas 5.nodaļas 10.punktā).

5.   

Jautājums: Tehniskās specifikācijas 5.tabulas 20.punkts nosaka, ka Pretendentiem jānodrošina „(...) vismaz viens specializēts transportlīdzeklis ar iekraušanas satvērējkausa mehānismu". Lūdzam skaidrot, kas ir iekraušanas satvērējkausa mehānisms.

Atbilde: Nolikuma 4.3.5. punktā un Tehniskās specifikācijas 5.nodaļas 20.punktā 30.01.2014. veikti grozījumi, kuros norādītas specializēta transportlīdzekļa tipi un iekraušanas mehānismi. (Skatīt Nolikuma 4.35.punktu un Tehniskās specifikācijas 5.nodaļas 20.punktu)

6.   

Jautājums: Tehniskās specifikācijas 5.tabulas 24. - 28. un 30.punktā noteikts, ka norādītie uzdevumi Pretendentiem nav jāiekļauj atkritumu apsaimniekošanas tarifā. Lūdzam skaidrot, vai šie pakalpojumi būs jāsniedz bez maksas, vai arī par tiem varēs prasīt maksu pēc Pretendenta cenrāža? Ja par šiem pakalpojumiem varēs prasīt papildus samaksu, lūdzam šo piedāvāto samaksu iekļaut vērtēšanas kritērijos. Norādām, ka šādu nosacījumu (noteikta pakalpojumu maksa) neesamība rada ļoti būtisku risku pēc līguma noslēgšanas negodprātīgam izpildītājam veikt pakalpojumus par neadekvāti augstu cenu, kas gala lietotājam var ievērojami sadārdzināt pakalpojuma saņemšanu.

        Atbilde: Tehniskās specifikācijas 5.nodaļas 24.-28. un 30.punktā 30.01.2014. veikti grozījumi, kur noteikts, ka Pretendentam ir pienākums šo pakalpojumu segt no ieņēmumiem, ko tas iegūst realizējot savāktos atkritumus poligonā vai nodot pārstrādātājam.

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Gulbenes novada administratīvajā teritorijā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/2, nolikumā.

Nolikums_un_pielikumi_grozits_30.01.2014.doc

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Gulbenes novada administratīvajā teritorijā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/2, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma_Nr3

Nolikums_un_pielikumi_grozits_18.02.2014

Jautājumi un atbildes

 

Jautājumi un atbildes

1. JAUTĀJUMS

Tehniskās specifikācijas tabulas 25.punkts nosaka otrreizējās pārstrādes iepakojuma bezmaksas savākšanu un nogādāšanu pašvaldības noteiktajā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā.

Savukārt Nolikuma grozījumi nosaka, ka Pretendenti šo pakalpojumu sedz no ieņēmumiem, ko tie iegūst, realizējot šķirotos atkritumus.

Lūdzam skaidrot, vai Pretendents saņems samaksu no sadzīves atkritumu poligona par šo atkritumu nodošanu?

Šajā punktā ari ir noteikts. Nodrošināts piedāvājums lauksaimniekiem un ražošanas uzņēmumiem par samaksu savākt nešķirotus skābbarības ruļļu plēvju materiālus un papīra, kartona iepakojuma savākšanu.

Lūdzam skaidrot, vai Pretendentam ir pienākums pirkt šos atkritumus? Ja jā, tad kāda ir plānota norēķinu kārtība?

ATBILDE:

   Pasūtītājs 18.02.2014. ir veicis grozījumus Tehniskās specifikācijas 25. punktā, kur noteikts „Pakalpojumu izpilde pretendentam ir jāsedz no ienākumiem, kurus tas iegūst, realizējot atkritumus Malienas sadzīves atkritumu poligonam”. No Pretendentam izvirzīta uzdevuma teksta, ir jāsaprot, ka Apsaimniekotājs ir noslēdzis līgumu ar Malienas sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona apsaimniekotāju SIA „AP Kaudzītes” par otrreizējās pārstrādes atkritumu savākšanu un pārvadāšanu par samaksu uz minēto poligonu.

Tehniskās specifikācijas 25.punkta uzdevuma apraksta trešajā teikumā ir noteikts, ka Pretendentam ir jānodrošina piedāvājums lauksaimniekiem un ražošanas uzņēmumiem par Pretendenta piedāvātu samaksu, pēc lauksaimnieku un ražošanas uzņēmumu pieteikuma saņemšanas( izmantojot piedāvātā pakalpojuma pieteikšanas iespējas pa tālruni, e- pastu un SMS īsziņas nosūtīšanas) savākt nešķirotus skābbarības ruļļu plēvju materiālus un papīra, kartona iepakojumus.

2. JAUTĀJUMS

Tehniskās specifikācijas tabulas 26.punkts nosaka lielgabarīta atkritumu savākšanu un nogādāšanu pašvaldības noteiktajā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā. Savukārt Nolikuma grozījumi nosaka, ka Pretendenti šo pakalpojumu sedz no ieņēmumiem, ko tie iegūst, realizējot lielgabarīta atkritumus

Lūdzam skaidrot, vai Pretendents saņems samaksu no sadzīves atkritumu poligona par šo atkritumu nodošanu?

ATBILDE:

Pretendents no Malienas sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona apsaimniekotāja SIA „AP Kaudzītes samaksu nesaņems.

Pretendents samaksu par sniegto pakalpojumu saņem no konkrēta pakalpojuma pieteicēja par lielgabarīta atkritumu savākšanu vai noteikta tilpuma konteineru nomu un tajā ievietoto atkritumu transportēšanu uz poligonu, un to nodošanu apglabāšanā vai pārstrādei. Pretendents slēdz līgumu ar Malienas sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona apsaimniekotāju SIA „AP Kaudzītes” par lielgabarīta atkritumu pieņemšanu. Pretendents fiziskām un juridiskām personām norāda sniedzamā pakalpojuma cenu par konkrēta tilpuma konteinera nomu , ietverot Pretendenta transporta izmaksas un poligona noteikto maksu par konkrēta atkritumu veida pieņemšanu.

3. JAUTĀJUMS

Tehniskās specifikācijas tabulas 27.punkts nosaka būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanu un nogādāšanu pašvaldības noteiktajā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā. Savukārt Nolikuma grozījumi nosaka, ka Pretendenti šo pakalpojumu sedz no ieņēmumiem, ko tie iegūst, realizējot lielgabarīta atkritumus. Lūdzam skaidrot, vai Pretendents saņems samaksu no sadzīves atkritumu poligona par šo atkritumu nodošanu?

Papildus norādām, ka būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi saskaņā ar MK noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”, nav nedz lielgabarīta atkritumi, nedz ari sadzīves atkritumi, tādejādi šī atkritumu veida apsaimniekošana saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta 1.daļu nav šī iepirkuma priekšmets.

Lūdzam izslēgt no konkursa nolikuma pienākumu pretendentiem nodrošināt ari būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanu

ATBILDE:

Pretendents no Malienas sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona apsaimniekotāja SIA „AP Kaudzītes nesaņems samaksu par būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanu un noglabāšanu.

Sniegtā pakalpojuma apmaksa ir analoģiska, kā par lielgabarīta atkritumu savākšanu un nogādāšanu pašvaldības noteiktajā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā.

Pasūtītājs no iepirkuma procedūras neizslēgs Tehniskās specifikācijas 27. punktu. Minētais pakalpojums ir obligāti sniedzamais pakalpojums atkritumu apsaimniekošanas jomā. Atbilstoši Gulbenes novada 23.09.2010. apstiprināto saistošo noteikumu „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Gulbenes novadā” 7.4. un 7.17.punktā noteiktajiem apsaimniekotāja pienākumiem. Pasūtītājs iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtajā iepirkuma līgumā apsaimniekotājam piešķirs tiesības un pienākumus veikt Gulbenes novada administratīvajā teritorijā visa veida atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus.

4. JAUTĀJUMS

Tehniskās specifikācijas tabulas 28.punkts nosaka videi kaitīgu atkritumu savākšanu un nogādāšanu pašvaldības noteiktajā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā. Savukārt Nolikuma grozījumi nosaka, ka Pretendenti šo pakalpojumu sedz no ieņēmumiem, ko tie iegūst, realizējot šķirotos atkritumus, nododot pārstrādātājiem.

Lūdzam skaidrot, vai Pretendents saņems samaksu no sadzīves atkritumu poligona par šo atkritumu nodošanu? Vai šī punkta izpratnē sadzīves

atkritumu poligons ir ari pārstrādātājs?

ATBILDE:

Pretendents no Malienas sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona apsaimniekotāja SIA „AP Kaudzītes” nesaņems samaksu par vides kaitīgu atkritumu savākšanu un nogādāšanu uz poligonu.

Tehniskās specifikācijas 31.punktā ir noteikts, ka Pretendentam ir pienākums nodrošināt citu atkritumu veidu savākšanu un to nodošanu licencētam atkritumu apsaimniekotājam uz savstarpēji noslēgta līguma pamata.   Tehniskās specifikācijas 6. punktā ir noteikts, ka Pretendentam ir tiesības slēgt līgumus ar apakšuzņēmēju par sadzīves atkritumu savākšanu. Slēdzot līgumus ar apakšuzņēmēju par atkritumu savākšanu, norāda sniegtā pakalpojuma veidu un apjomu.

Malienas sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons nav atkritumu pārstrādātājs.

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Gulbenes novada administratīvajā teritorijā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/2, nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.04.2014. plkst.10.00.

 Grozijumi_nolikuma_Nr5.doc

Nolikums_un_pielikumi_grozits_05.04.2014.doc

 Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Gulbenes novada administratīvajā teritorijā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/2, nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.04.2014. plkst.10.00.

Grozijumi_nolikuma_Nr6.doc

Nolikums_un_pielikumi_grozits_26.03.2014.doc

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Gulbenes novada administratīvajā teritorijā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/2, nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.06.2014. plkst.10.00.

 Grozijumi_nolikuma_Nr7.doc

Nolikums_un_pielikumi_grozits_14.04.2014.doc

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Gulbenes novada administratīvajā teritorijā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/2, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma_Nr8

Nolikums_un_pielikumi_grozits_29.04.2014

sadzives_atkritumu_apsaimniekosanas_noteikumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Gulbenes novada administratīvajā teritorijā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/2.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 2.jūlijā nolēmusi atzīt atklātā konkursā „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Gulbenes novada administratīvajā teritorijā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/2", par uzvarētāju SIA „Vides pakalpojumu grupa", reģ. Nr. 40003244831, ar līgumcenu 11,35 EUR par 1m3 apsaimniekoto sadzīves atkritumu daudzumu bez PVN.