Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/37/ERAF.

Nolikums.doc

pielikums_1_darbu_apjomi.xls

pielikums_2_pieteikums_dalibai_konkursa.doc

pielikums_3_buvdarbu_saraksts.doc

pielikums_4_specialistu_saraksts.doc

pielikums_5_kvalifikacijas_un_darba_pieredze.doc

pielikums_6_apaksuznemeja_forma.doc

pielikums_7_tehniska_piedavajuma_sagatavosanas_vadlinijas.doc

pielikums_8_finansu_piedavajuma_vadlinijas.doc

pielikums_9_iepirkuma_liguma_projekts.doc

pielikums_10_kalendarais_un_naudas_plusmas_grafiks.xls

pielikums_11_tehnikas_saraksta_forma.doc

pielikums_13_1_izpildito_darbu_akts.xls

pielikums_12_finansu_piedavajuma_kopsavilkuma_forma.doc

pielikums_13_akts.doc

pielikums_14_buvdarbu_pienemsanas_nodosanas_akts.doc

TEHNISKAIS_PROJEKTS.zip

 

Jautājumi un atbildes

Jautājums

Atbilde

Vai drīkstam piedāvāt kanalizācijas sūkņu stacijas [KSS] ar stikla šķiedras [GRP] korpusu?

Jā, drīkstat piedāvāt tvertnes no stiklašķiedras materiāla, piegādātājam garantējot tvertnes noturību pret deformāciju. Tvertnes korpusam nodrošinot izturību pret stiepi atbilstoši EN ISO527-4:2000 un tvertnes korpusam jābūt testētam spiedē atbilstoši standartam EN 9939 un ISO 13966.

Vai drīkstam piedāvāt notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas [NAI] ar polipropilēna [PP] korpusu?

Var piedāvāt ekvivalentas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atbilstoši tehniskā projektā norādītajai tehniskai specifikācijai, saglabājot iekārtu energoefektivitāti un izplūdes rādītājus. Nosakot ekvivalenci notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiks vērtēti sekojoši rādītāji :

- Piedāvāto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu korpusa materiāls, tā ražošanas tehnoloģija un korpusa testēšana atbilstoši  LVS EN ISO 3452-1:2013;

- Piedāvāto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gabarīti un darba tilpums;

- Elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz projektā norādīto jaudu;

- NAI tehnoloģijai un aerācijas sistēmai jāatbilst standartam LVS EN 12255-7:2003;

- Aerācijas sistēmas atzaru elementu nomaiņa nepārtraucot kopējās aerācijas sistēmas darbību;

- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu attīrīšanas efektivitāte atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām.

- Nemainot projektā norādītos tehniskos risinājumus.

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/37/ERAF, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma_Nr3.doc

Nolikums_grozits_Nr3.doc

pielikums_10_kalendarais_un_naudas_plusmas_grafiks_grozits_Nr3.xls

pielikums_1_darbu_apjomi_groziti_Nr3.xls

pielikums_7_tehniska_piedavajuma_sagatavosanas_vadlinijas_grozits_Nr3.doc

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/37/ERAF.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 17.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "ĢL Konsultants", reģ. Nr. 40103242818, ar līgumcenu bez PVN EUR 418075,08 (četri simti astoņpadsmit tūkstoši septiņdesmit pieci euro 08 centi).

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/37/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 19.maijā nolēmusi negrozīt Gulbenes novada iepirkuma komisijas 2014.gada 17.martā 1.punktā pieņemto lēmumu (sēdes protokols Nr.7) par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA „ĢL Konsultants", reģ.Nr.40103242818, ar līgumcenu bez PVN EUR 418075,08.

 Līgums

Lizums_lig_udenss_1dala.pdf

Lizums_lig_udenss_2dala.pdf