Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Specializēta autotransporta - pasažieru mikroautobusa ar aprīkojumu iegāde Gulbenes novada Sociālā dienesta vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/46.

nolikums.doc

1_pielikums_pieteikums.doc

2_pielikums_informacija_pretendentu_pieredzi.doc

3_pielikums_tehniska_specifikacija.docx

4_pielikums_finansu_piedavajums.doc

5_pielikums_Līguma_projekts.doc

6_pielikums_apaksuznemeja_forma.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Specializēta autotransporta - pasažieru mikroautobusa ar aprīkojumu iegāde Gulbenes novada Sociālā dienesta vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/46.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 29.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "TEHAUTO", reģ. Nr. 44103004011, ar līgumcenu bez PVN EUR 33884,30 (trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit četri euro 30 centi).

 

Līgums