Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Vecgulbenes muižas klēts renovācijas un teritorijas labiekārtošanas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/45/ELFLA.

Instrukcija

buves_kad_uzmerisanas_lieta.pdf

Situacijas_plans_klets.docx

Zemesgramatu_aplieciba.pdf

 

Jautājums:

Lūgums paskaidrot terminu - „sabiedriskā ēka”.

Atbilde:

Būvniecību regulējošie normatīvi nenosaka termina sabiedriska ēka skaidrojumu, bet gan publiska ēka vai sabiedriski nozīmīga ēka. Šajā gadījumā „sabiedriska ēka” ir publiska ēka, kuras projektēšanu regulē LBN 2008-08 „Publiskas ēkas un būves”.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Vecgulbenes muižas klēts renovācijas un teritorijas labiekārtošanas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/45/ELFLA.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „BELSS", reģ. Nr. 40003237609, ar līgumcenu bez PVN Ls 4250,00 (četri tūkstoši divi simti piecdesmit lati, 00 santīmi).

Lēmums

18.pdf