Drukāt

Paziņojums par iepirkumu
Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026047, adrese „Pagastmāja", Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Druvienas pagasta Druvienas ciemā" ietvaros". Iepirkuma identifikācijas numurs GNDPP 2013/4/ERAF

Instrukcija

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu
Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000026047, adrese „Pagastmāja", Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Druvienas pagasta Druvienas ciemā" ietvaros". Iepirkuma identifikācijas Nr.GN DPP- 2013/4/EARF.
Saņemto piedāvājumu skaits -3.
Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes Iepirkumu komisija nolēmusi slēgt līgumu ar SIA „C projekti", reģ. Nr. 45403022000 par kopējo summu Ls 4769,00 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līgums