Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Stradu pagasta Stradu ciemā" ietvaros", ID Nr. GN SPP 2013/01/ERAF.

Instrukcija

Pielikumi

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Stradu pagasta Stradu ciemā" ietvaros". Iepirkuma identifikācijas Nr.GN SPP 2013/01/EARF.

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes Iepirkumu komisija nolēmusi slēgt līgumu ar SIA „LL Premium Designs", reģ. Nr. 40003347364 par kopējo summu Ls 6112,00 bez pievienotās vērtības nodokļa.