Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Dzelzceļa ielas stāvlaukuma tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/41/ERAF.

Instrukcija_Dzelzcela_ielas_projekts.docx

LDZ tehniskie noteikumi.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Dzelzceļa ielas stāvlaukuma tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/41/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „C projekti", reģ. Nr. 45403022000, ar līgumcenu bez PVN Ls 3095,58 (trīs tūkstoši deviņdesmit pieci lati, 58 santīmi).

Lēmums

Ligums_C_projekti.pdf