Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Sporta inventāra iegāde". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/31/.

Instrukcija

  

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Sporta inventāra iegāde". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/31.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija nolēmusi:
- 1.daļā „Slēpošanas inventāra piegāde Gulbenes vidusskolai" atzīt par uzvarētāju SIA „LĀSA-100", reģ. Nr. 40103149247, ar līgumcenu bez PVN Ls 1004,92 (viens tūkstotis četri lati 92 santīmi);
- 2.daļā „Sporta inventāra piegāde Gulbīša vidusskolai" atzīt par uzvarētāju SIA Daugavpils pilsētas V.Fjodorova „Planēta", reģ. Nr. 40003151936, ar līgumcenu bez PVN Ls 821,93 (astoņi simti divdesmit viens lats 93 santīmi).

Lēmums