Paziņojums par iepirkumu

Iepirkums „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Tirzas pagasta Tirzas ciemā" ietvaros".

Iepirkuma identifikācijas numurs GN TPP-2013/1/ERAF.

Instrukcija.doc

Planosanas_arhitekturas_uzdevums_13_pielikums.pdf

Tirza_kanalizacija_14_pielikums.pdf

Tirza_udens_14_pielikums.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025959, „Biedrības nams", Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., 2013. gada 21. novembrī ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Tirzas pagasta Tirzas ciemā" ietvaros", identifikācijas Nr. GN TPP 2013/1/ERAF, Saņemto piedāvājumu skaits - 1.
Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar SIA „Projektēšanas birojs Austrumi", Reģ. Nr. 42403019889, Jurid.adrese: Maskavas iela 22, Rēzekne, LV-4604, par līgumcenu bez PVN Ls 3920.00 (trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit lati 00 santīmi).

Lēmums

Līgums