Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401,
uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas preču piegāde Gulbenes
pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām ". Iepirkuma identifikācijas Nr.
GND-2013/21.

Nolikums

Pielikums1
Pielikums2
Pielikums3
Pielikums4
Pielikums5
Pielikums6

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Pārtikas preču piegāde Gulbenes pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām ", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/21, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma.doc

Nolikums_Grozits.doc

pielikums_2_tehniskas_specifikacijas_Grozits.doc

pielikums_4_finansu_piedavajums_Grozits.doc

 

Jautājums

Atbilde

Pretendents lūdz vērst uzmanību un mainīt iepirkuma 2.daļas „Bakalejas izstrādājumi” nekorekti izstrādāto tehnisko specifikāciju, kur pozīcijas 92 - 99 produkti, ar dažādiem sastāviem (speciāls bērnu uztura produkts), apvienoti vienā sadaļā, tādējādi liedzot piedalīties plašākam pretendentu lokam.

Iepirkumu 2.daļas „Bakalejas izstrādājumi”, pozīcijām 92 - 99, bezglutēna produkcija, sojas piens, būtu jābūt pie atsevišķas iepirkuma daļas „Glutēna izstrādājumi” vai „Cita pārtika”, jo šim precēm ir citas prasības, tādējādi tiek izslēgti piedalīties piegādātāji, kas nodarbojas ar ārstnieciskās pārtikas izplatīšanu, jo viņi savukārt neizplata graudaugus, cepumus, piedevas ēdieniem un citas bakalejas preces, kas minētas iepirkuma 2.daļā.

Iepirkuma komisija norāda, ka pozīciju Nr.92-98 izdalīšana no iepirkuma 2.daļas „Bakalejas izstrādājumi” un to paredzēšana kā atsevišķu iepirkuma daļu pasūtītājam nav ekonomiski izdevīga, ņemot vērā, ka attiecīgos produktus piegādāt nepieciešams tikai vienam piegādes objektam (pirmsskolas izglītības iestādei) un to plānotais maksimālais apjoms ir neliels.

Iepirkuma komisija norāda, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42 panta trešo daļu piegādātājs var balstīties uz citu apakšuzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Saskaņā ar minētā likuma 11.panta trešo daļu piedalīties iepirkuma procedūrā tiesīgas ir arī piegādātāju apvienības. Izrietoši no minētā, lai izpildītu atklāta konkursa nolikumā un tā pielikumos ietvertās prasības, pretendents ir tiesīgs apvienoties personu grupā vai piesaistīt apakšuzņēmējus.

Iepirkuma 2.daļas „Bakalejas izstrādājumi” tehniskā specifikācija tās esošajā redakcijā nodrošina vienādas iespējas visiem pretendentiem un nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkuma procedūrā.

Ņemot vērā minēto, secināms, ka atklāta konkursa nolikumā un tā pielikumos ietvertās prasības neierobežo potenciālo pretendentu loku, kuri atbilst pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai un nodrošina konkurenci starp pretendentiem konkursa ietvaros.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas preču piegāde Gulbenes pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/21.

Gulbenes novada domes iepirkuma komisija nolēmusi:

- 1.daļā „Maize un maizes izstrādājumi" atzīt par uzvarētāju SIA „Balvu maizīte", reģ. Nr. 42403031716, ar līgumcenu bez PVN Ls 5887,12;

-2.daļā „Bakalejas izstrādājumi” atzīt par uzvarētāju SIA „Futurus Food”, reģ. Nr. 40003348586, ar līgumcenu bez PVN Ls 18465,35;

- 3.daļā „Svaiga gaļa, svaigas gaļas produkti" atzīt par uzvarētāju SIA „Forevers", reģ. Nr. 40003307535, ar līgumcenu bez PVN Ls 20739,98;

- 4.daļā „Piens un piena produkti" atzīt par uzvarētāju AS „Rankas piens", reģ. Nr. 44603001356, ar līgumcenu bez PVN Ls 17663,39;

- 5.daļā „Kartupeļi" atzīt par uzvarētāju SIA „Ruģēni", reģ. Nr. 44103007200, ar līgumcenu bez PVN Ls 3224,00,

- 6.daļā „Dārzeņi" atzīt par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit", reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN Ls 3985,90;

- 7.daļā „Augļi, ogas" atzīt par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit", reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN Ls 3574,90;

- 8.daļā „Zivis un zivju produkti" par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit", reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN Ls 2279,00.