Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Rēzeknes ielas rekonstrukcijas autoruzraudzība ". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/24/ERAF.

 
Instrukcija


Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Rēzeknes ielas rekonstrukcijas autoruzraudzība ". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/24/ERAF. Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Vertex projekti", reģ. Nr. 40003842450, ar līgumcenu bez PVN Ls 1780,00 (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit lati 00 santīmi).

 

Lēmums

Ligums_Vertex_projekti.pdf