Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja vienkāršotā renovācija un teritorijas labiekārtošana". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/16.

Nolikums

Pielikumi

pielikums_1_tehniskasi_finansu_piedāvajums.xlsx

pielikums_2_pieteikums_dalibai_iepirkuma.doc

pielikums_3_būvdarbu_saraksts.doc

pielikums_4_kvalifikacijas_un_darba_pieredzes_apraksta_forma.doc

pielikums_5_apaksuznemeja_forma.doc

pielikums_6_liguma_projekts.doc

 

Tehniskais projekts

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja vienkāršotā renovācija un teritorijas labiekārtošana". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/16.

Gulbenes novada domes Iepirkuma komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „RUFS" ar līgumcenu bez PVN Ls 21961,57.

Lēmums