Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026920, adrese Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā" ietvaros". Iepirkuma identifikācijas numurs GNBPP 2013/3/ERAF

Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu
Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000026920, adrese Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā" ietvaros". Iepirkuma identifikācijas Nr.GN BPP- 2013/3/EARF.
Saņemto piedāvājumu skaits -6.
Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes Iepirkumu komisija nolēmusi slēgt līgumu ar SIA „Belss", reģ. Nr. 40003237609, adrese: Kalvenes iela 22a, Rīga, LV-1058, par kopējo summu Ls 4362,00 bez pievienotās vērtības nodokļa.