Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Degvielas iegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/06.

Nolikums

Pielikumi

Jautājumi un atbildes

Jautājums

Nolikuma 6.daļas „Piedāvājuma izvēles kritērijs un lēmuma pieņemšana” 6.2.punktā ir noteikti saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji katrā iepirkuma priekšmeta daļā, kur 20 punkti tiek piešķirti par piedāvāto cenu 1 litra benzīna, 20 punkti tiek piešķirti par piedāvāti cenu 1 litra dīzeļdegvielas, 25 punkti – par piedāvāto atlaidi benzīnam, 25 punkti – par piedāvāto atlaidi dīzeļdegvielai, 10 punkti – par attālumu līdz tuvākajai degvielas uzpildes stacijai. (..) augstākminētais ir pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma 2.panta otro daļu un 17.panta pirmo daļu, kas paredz piegādātāju brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, neradot nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkuma procedūrās. Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam pasūtītājam ir skaidri jādefinē tā vajadzības, pamatojoties uz kurām, jānoteic attiecīgās prasības par DUS skaitu un izvietojumu, piemēram, DUS ir jāatrodas ne tālāk kā 3 km attālumā no novada domes vai 10 km attālumā no pagasta pārvaldes, nepiešķirto papildus punktu par DUS atrašanos dažus metrus tuvāk domei vai pagasta pārvaldei, jo uz tik mazu attāluma starpību naudas līdzekļu un laika ekonomija ir minimāla. Ņemot vērā iepriekšminēto, (..) lūdz iepirkuma komisiju izmaiņas Nolikuma 6.2.punktā, katrā iepirkuma priekšmeta daļā, nosakot maksimālo punktu skaitu 5 (pieci) par attālumiem, vai arī nosakot tehniskajā specifikācijā pieļaujamo DUS attālumu katrā iepirkuma priekšmeta daļā, vispār nepiešķirot Nolikumā punktus par attālumiem.

Atbilde

Pasūtītāja mērķis ir nodrošināt pēc iespējas ērtāku degvielas pieejamību, tādējādi samazinot Pasūtītājam laika, finanšu un citu resursu izlietojumu, tāpēc izvirzītie vērtēšanas kritēriji ļauj Pasūtītājam ietaupīt naudu, laiku un atrast vispiemērotāko piegādātāju. Prasība pēc DUS atrašanās Pasūtītāja struktūrvienību tuvumā ir ekonomiski pamatota, jo ļauj Pasūtītājam ietaupīt līdzekļus, kas būtu nepieciešami, lai Pasūtītāja autotransports (tai skaitā kravas mašīnas ar lielu degvielas patēriņu) nokļūtu līdz degvielas uzpildes stacijai. Pieaugot degvielas cenām, ikviens papildus nobrauktais kilometrs rada izmaksas. Attiecīgi, jo tuvāk atrodas degvielas uzpildes stacija, jo mazāki ir izdevumi (degvielas patēriņš, autovadītāja papildu darba laiks, automašīnas un riepu nolietojums). Pasūtītājs nepiekrīt iesniedzēja iebildumam, ka uz tik mazu attāluma starpību naudas līdzekļu un laika ekonomija ir minimāla, jo braukājot katru dienu kaut vai minētos 600 metrus, tiktu patērēts daudz laika, degvielas un līdz ar to līdzekļu, ja tos aprēķina par laika periodu – 12 mēneši.

Publisko iepirkumu likuma 46.panta trešā daļa sniedz pasūtītājam rīcības brīvību attiecībā uz saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju un to skaitlisko vērtību noteikšanu, ievērojot mērķus, kas ir noteikti Publisko iepirkumu likuma 2.panta 2. un 3.punktā, proti, piegādātāju brīvas konkurences, vienlīdzīgas attieksmes un valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvas izmantošanas nodrošināšanu, samazinot pasūtītāja risku, turklāt kritēriju izvēle var attiekties tikai uz tādiem kritērijiem, kuru mērķis ir noteikt saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kā to ir atzinusi Eiropas Savienības Tiesa 2008.gada 24.janvāra sprieduma lietā Nr.C-532/06, Emm.G.Lianakis AE u.c. pret Dimos Alexandroupolis u.c., 29.paragrāfā.

Bez tam norādām, ka līgumslēdzējam subjektam ir tiesības brīvi izvēlēties kritērijus, kādus tas uzskata par atbilstošiem, novērtējot iesniegtos piedāvājumus, kā to atzinusi Eiropas Savienības tiesa, piemēram, 1988.gada 20.septembra spriedumā lietā 31/87 Beentjes un 1995.gada 28.marta spriedumā lietā C-324/93 Evans Medical un Macfarlan Smith. Nosakot vērtēšanas kritērijus, pasūtītājs ir izvēlējies tādus piešķiršanas kritērijus, kas ļauj veikt piedāvājumu salīdzinošu izvērtēšanu. Minētais kritērijs ir formulēts precīzi un ļauj pretendentam skaidri noskaidrot optimālas iespējas, kādas jāpiedāvā, lai iegūtu augstāko vērtējumu. Tā kā pasūtītājam ir plaša rīcības brīvība, nosakot, kādi elementi ir jāņem vērā, pieņemot lēmumu par publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pasūtītājs atbilstoši nosaka arī sadalījumu koeficientus kritērijiem, kuri tiek izraudzīti, lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Turklāt atbilstoši Eiropas Savienības tiesas judikatūrai, gadījumā, kad līgums tiek piešķirts saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, līgumslēdzējai iestādei ir jānosaka piešķiršanas kritēriju sadalījuma koeficienti, nodrošinot, ka „cenas efekts” netiek neitralizēts tā, publiskā iepirkuma procedūras rezultātā tiek piešķirts nesamērīgi dārgs līgums salīdzinājumā ar faktiskajām administrācijas vajadzībām (Vispārējās tiesas 2011.gada 20.septembra spriedums lietā T-461/01 Evropaili Dynamiki vs EIB). Tā kā cenas efekta mērķis ir identificēt saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un pasūtītājam tie ir jānosaka tā, lai cenai nav otršķirīga nozīme salīdzinājumā ar tehnisko vērtību, šādu kritēriju izvēle vērtējot piedāvājumu ir saimnieciski pamatota, jo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nodrošina ne tikai piedāvājuma tehniskā vērtība, bet izmaksu/ rezultātu vai kvalitātes/cenas attiecība.

Attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 2.panta 2.punktā noteiktā likuma mērķa nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem ievērošanu norādām, ka vienlīdzīgas attieksmes princips ietver arī pārskatāmību, kas nozīmē, ka vērtēšanas kritērijiem jābūt nodefinētiem iepirkuma dokumentos tā, lai piegādātāji tos varētu vienādi interpretēt. Tāpat pārskatāmības pienākums arī nozīmē, ka pasūtītājam jāinterpretē vērtēšanas kritērijus identiskā veidā visas iepirkuma procedūras laikā un, vērtējot piedāvājumus, minētie kritēriji jāpiemēro objektīvi un vienādi visiem pretendentiem, kā to ir atzinusi Eiropas Savienības Tiesa 2001.gada 10.maija sprieduma lietā Nr.C-19/00, SIAC Construction Ltd pret The County Council of the County of Mayo, 41., 42., 43. un 44.paragrāfā. Vērtēšanas kritēriji un to aprēķina algoritms visiem potenciālajiem piegādātājiem ir zināms un tiks attiecināts pret visiem vienādi.

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Nolikuma 6.2.punktu maksimālais piešķiramais punktu skaits vērtēšanas kritērijā „Attālums līdz tuvākajai degvielas uzpildes stacijai” ir 10 punkti, kas ir būtiski mazāk par vērtēšanas kritēriju „Piedāvātā cena par 1 (vienu) litru benzīna (LVL, bez PVN)”, „Piedāvātā cena par 1 (vienu) litru dīzeļdegvielas (LVL, bez PVN)”, „Piedāvātā pastāvīgā atlaide benzīnam (LVL, bez PVN)” un „Piedāvātā pastāvīgā atlaide dīzeļdegvielai (LVL, bez PVN)” piešķiramo punktu skaitu (90), pretendenti iepirkuma procedūrā, Konkursā piedāvājumu var sagatavot tā, lai citos saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijos iegūtu augstāku punktu skaitu, tādējādi atsverot citā kritērijā neiegūtos punktus.

Norādām, ka vien fakts, ka pasūtītāja noteiktais saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijs neļauj kādam no potenciālajiem pretendentiem saņemt maksimālo punktu skaitu, nenorāda uz to, ka pasūtītāja noteiktie vērtēšanas kritēriji paši par sevi ir konkurenci ierobežojoši.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Degvielas iegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/06.

 

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija nolēmusi:

 

-     1.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada domei” atzīt par uzvarētāju SIA “NESTE LATVIJA”, reģ. Nr. 40003132723, ar līgumcenu bez PVN Ls 35256,00;

 

-     2.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldei” atzīt par uzvarētāju SIA “NESTE LATVIJA”, reģ. Nr. 40003132723 ar līgumcenu bez PVN Ls 37694,00;

 

-     3.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldei” atzīt par uzvarētāju SIA „LUKoil Baltija R”, reģ. Nr. 40003134777, ar līgumcenu bez PVN Ls 14874,50;

 

-     4.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldei” atzīt par uzvarētāju akciju sabiedrību „VIRŠI - A”, reģ. Nr. 40003242737, ar līgumcenu bez PVN Ls 24375,00;

 

-     5.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldei” atzīt par uzvarētāju SIA „LUKoil Baltija R”, reģ. Nr. 40003134777, ar līgumcenu bez PVN Ls 26683,00.