Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Šķeldas piegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldei ". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/08.

Nolikums

Pielikumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Šķeldas piegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldei ". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/08.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2013.gada 18.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „IMU", reģ. Nr. 440003299295, ar līgumcenu bez PVN Ls 33600,00 (trīsdesmit trīs tūkstoši seši simti lati 00 santīmi).