Paziņojums par iepirkumu

Beļavas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026920, Avotu ielā 2, Beļava, Beļavas pagasts,Gulbenes novads, LV-4409, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Ozolkalna ciemā” būvuzraudzība”(iepirkuma identifikācijas numurs GNBPP-2013/02/ERAF).

Instrukcija

Tehniskais projekts

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026920, Avotu ielā 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Ozolkalna ciemā" būvuzraudzība", identifikācijas Nr.GNBPP-2013/02/ERAF.

Beļavas pagasta Iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „MCD", Reģ.Nr.44103024338, juridiskā adrese Peldu iela 14a, Alūksne, LV-4301, ar līgumcenu bez PVN Ls 3499,00.