Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026920, Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vajadzībām 2013.gadam".

Iepirkuma identifikācijas Nr.GNBPP - 2013/01

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026920, Avotu iela
2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409, pieņēmusi lēmumu iepirkumā
„Malkas piegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vajadzībām 2013.gadā".
Iepirkuma identifikācijas Nr. GNBPP-2013/1.

Beļavas pagasta pārvalde nolēmusi atzīt par uzvarētāju Latvijas un Zviedru
kopuzņēmumu SIA „LATSIN" ar līgumcenu bez PVN Ls 13330,00 (trīspadsmit tūkstoši trīs
simti trīsdesmit lati 00 santīmi), un Aivaru Berkoldu ar līgumcenu bez PVN Ls
1995,00 (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit pieci lati 00 santīmi).