Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000026047, adrese: „Pagastmāja”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām 2013.gadā". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP- 2013/1.

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026047, „Pagastmāja", Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām 2013.gadā"

Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP-2013/1

Saņemto piedāvājumu skaits 6.

Druvienas pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar SIA „Dzirnavkalns J”, reģ. Nr. 44103044461, par summu LVL 6745,00 (seši tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci lati) bez PVN, 21% PVN LVL1416,45 (viens tūkstotis četri simti sešpadsmit lati 45 santīmi), kopā LVL 8161,45 par piedāvāto apjomu 500 m3

Druvienas pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar SIA „Sendija”, reģ. Nr. 54103027711, par summu LVL 7700,00 (septiņi tūkstoši septiņi simti lati) bez PVN, 21% PVN LVL1617,00 (viens tūkstotis seši simti septiņpadsmit lati), kopā LVL 9317,00 (deviņi tūkstoši trīs simti septiņpadsmit lati) par 550 m3, kas ir daļa no piedāvātā apjoma.