Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Sociālās aprūpes centra izveidošana". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/04.

Nolikums

Pielikumi

Tehniskais projekts

Jautājums

Atbilde

Tā kā minētā Atklātā konkursa Nolikumā ir noteiktas šādas prasības pretendentiem uz nodrošinājumu iesniegšanām:

1. „1.9.. Piedāvājuma nodrošinājums

1.9.1.Pretendentam ir jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums Ls 4800,00, un tam jābūt spēkā 120 (viens simts divdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.9.2.Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantija (dokumenta oriģināls) vai apdrošināšanas polise, kurā ietvertie nosacījumi atbilst Nolikuma 1.9.punkta prasībām, ar

Norādi…”.

un

2. „2.7. Garantijas ieturējums un nodrošinājums

2.7.1.No katra maksājuma, izņemot avansu, pasūtītājs izdara ieturējumus procentuāli Būvuzņēmēja veikto darbu apjomam atbilstoši 3% garantijas laika nodrošinājuma apmēram no Līguma kopējās summas.

2.7.2. Līguma izpildes laikā ieturēto garantijas laika nodrošinājuma summu pasūtītājs atmaksā Būvuzņēmējam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienas, bankas garantijas vai apdrošināšanas polises par garantijas laika nodrošinājumu 3% apmērā no Līguma kopējās summas iesniegšanas un rēķina saņemšanas. 2.7.3.Garantijas laika nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise (apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz polises iesniegšanas brīdi, ko pierāda samaksu apliecinošais dokuments) par garantijas laika nodrošinājuma summu latos (LVL), kura nosacījumi atbilst Konkursa dokumentos noteiktām prasībām. Garantijas laika nodrošinājumu izsniedz banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. „

kur ir norādīts uz nodrošinājuma veidiem „bankas garantija (dokumenta oriģināls) vai apdrošināšanas polise" un naudas ieturējums 3% apjomā,

Savukārt papildus esošajām prasībām Jūs pieprasāt:

„2.5. Līguma izpildes nodrošinājums

2.5.1.Līguma izpildes nodrošinājumu Konkursa uzvarētājam jāiesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.

2.5.2.Līguma nodrošinājums iesniedzams kā bankas nodrošinājums (garantija) Gulbenes novada domei, kura nosacījumi atbilst šā Nolikumā un Līgumā ietvertajiem nosacījumiem, par summu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās līguma summas latos (LVL).

2.5.3.Līguma izpildes nodrošinājumu var sniegt banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.", kas ir nesamērīgi paaugstināta prasība.

Šāda prasība finanšu nodrošinājumam:

a)            atklātā veidā samazina konkurenci un   veicina nesaimniecisku   Pasūtītāja līdzekļu
izlietojumu, pārkāpjot:

1.„ Likumu „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu":

1. pantu Likuma mērķis „Šā likuma mērķis ir panākt, lai valsts un pašvaldību finanšu līdzekļi un manta tiktu izmantota likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, novērst to izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu, kā arī ierobežot valsts amatpersonu korupciju." Kā arī 3. pantu Pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu (1) Pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu:

2.Likumu "Konkurences likums", ,,2.pantu Likuma mērķis. Šā likuma mērķis ir aizsargāt, saglabāt un attīstīt brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci visās tautsaimniecības nozarēs sabiedrības interesēs, ierobežojot tirgus koncentrāciju, uzliekot par pienākumu izbeigt konkurenci regulējošajos normatīvajos aktos aizliegtas darbības un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saucot pie atbildības vainīgās personas." Kā arī ,,3.pantus Likuma darbība. Šis likums attiecas uz tirgus dalībniekiem un jebkuru reģistrētu vai nereģistrētu tirgus dalībnieku apvienību."

b)            apgrūtina arī uzņēmumu iespēju operatīvi izmantot apgrozāmos līdzekļus, jo tiek iesaldēti naudas līdzekļi 8% apmērā no līguma summas.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzam Jūs veikt izmaiņas Nolikuma punktos 2.5.2., 2.5.3. un atbilstošajā Pielikumā, izsakot minētos punktus sekojošā redakcijā:

,,2.5.2.Līguma nodrošinājums iesniedzams kā bankas nodrošinājums (garantija) vai apdrošināšanas polise (garantija), Gulbenes novada domei, kuru nosacījumi atbilst šā Nolikumā un Līgumā ietvertajiem nosacījumiem, par summu 5 % (piecu procentu) apmērā no kopējās līguma summas latos (LVL).

2.5.3.Līguma izpildes nodrošinājumu var sniegt banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorija un tai ir jāatbilst Līguma nodrošinājuma veidnei (x pielikums)."

Pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma 2.panta trešo daļu, kas nosaka, ka šā likuma mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku, iepirkuma komisija nolēma neveikt grozījumus atklāta konkursa „Sociālā aprūpes centra izveidošanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/04, nolikuma 1.9., 2.7. un 2.5.punktā.

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Sociālās aprūpes centra izveidošana", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/04, nolikumā.

grozijumi_nolikuma.doc

Nolikums-grozits

pielikums_4_specialistu_saraksts_grozits.doc

pielikums_9_iepirkuma_liguma_projekts_grozits.doc

Jautājums

Atbilde

Vai tāmē Nr. 7 „Ventilācija” drīkst veikt projektēto iekārtu vai aprīkojuma nomaiņu ar līdzvērtīgu analogu:

1)(tāmes pozīcija PN1 (Pl) 7-6-6), (tāmes pozīcija PN1 (Nl) 7-7-3) ugunsdrošības vārsta EI160; FDI 315 vietā analogu UVA60

2)(tāmes pozīcija PN1 (Nl) 7-7-2) ugunsdrošības vārsta LI 160; FDI 200 vietā analogu UVA60

3)(tāmes pozīcija PN2 (P2) 7-8-6), ugunsdrošības vārsta RE=MA; FU=72; EIl60; FDT/S-R-500-250 vietā analogu MTF

4)(tāmes pozīcija PN3 (P3) 7-10-7), nerūsējošā skārda kombinētā gaisa pieplūdes un nosūces virtuves pavarda kape ar taukvielu uztveršanas filtriem un diviem iebūvētiem gaisa pieplūdes cirkulācijas ventilatoriem, ar slēgtiem abiem galiem un iebūvētu apgaismojumu, KVF-M-1600x2200x400-2-1-278 1/s P/N=1085/1020 m3/h vietā analogu GPCA-160/200/45 /izmērs 1600x2000x450/ apgaismojumu (bez ventilatora), nerūsējošā tērauda labirinta tipa filtri 160/200/45+CK315 ventilators

1)drīkst veikt nomaiņu ar ekvivalentu;

2)drīkst veikt nomaiņu ar ekvivalentu;

3)drīkst veikt nomaiņu ar ekvivalentu;

4)drīkst izmantot, ja attiecīgā iekārta ir sertificēta izmantošanai Eiropas Savienībā un atbilst ugunsdrošības normai.

 

GPCA iekārta nav ekvivalenta un šāda nomaiņa netiks akceptēta. Virtuves nosūces kapei visai jābūt no nerūsējošā tērauda. Nosūces kapei jānodrošina ekvivalenta „Halton” patentētai „capture Jet” sistēmas darbība.

 

Jautājums

Atbilde

Saskaņā ar tehnisko projektu ŪKT-1 sadaļu, ir paredzēts uzstādīt bioloģiskās attīrīšanas iekārtu BIO-KRAB-8 (Q=7-8m3). Nolikuma 7 pielikumā - Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas punktā d) ir teikts, Iekļaut piedāvājumā un pielietot būvniecībā drīkst tikai tādus materiālus, kas ir Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā sertificēti, un to parametri, fiziskās īpašības un ilgmūžība atbilst Būvprojektā un Būvdarbu apjomos norādītajiem vai ir augstāki";

Pēc mūsu piegādātāja datiem, iekārta BIO-KRAB-8 (Q=7-8m3) nav sertificēta Eiropas Savienībā, respektīvi, tai nebūs atbilstoša sertifikāta. Alternatīvas iekārtas cena, kurai ir ES sertifikāts, ir daudz dārgāka, kas sadārdzinās projekta izmaksas.

Lūdzam sniegt skaidrojumus par bioloģiskās attīrīšanas ietaisi.

Saskaņā ar Nolikuma 2.2.6.punktu Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā Konkursa dokumentācijā un Būvprojektā norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā izvērstās tāmes pozīcijā norādot tā nosaukumu un apzīmējumu „EKVIVALENTS”. Ekvivalentu atbilstību Būvprojekta prasībām jāpierāda ar materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem, un šie dokumenti jāiesniedz tehniskajā piedāvājumā.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Sociālās aprūpes centra izveidošana". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/04.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2013.gada 20.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA Āboltiņa būvuzņēmums „AG", reģ. Nr. 40002001373, ar līgumcenu bez PVN Ls 33600,00 (trīsdesmit trīs tūkstoši seši simti lati 00 santīmi) 225724,74 (divi simti divdesmit pieci tūkstoši septiņi simti divdesmit četri lati 74 santīmi).