Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Ozolkalna ciemā"". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/01/ERAF.

Nolikums

Iepirkuma līguma projekts

Pielikumi

Tehniskais projekts

Jautājums

Atbilde

Būvdarbu apjomu sarakstā Nr.14 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas NAI ir prasība uzstādīt divas NAI ar 25m3/dnn bet NAI komplektācijā ir paredzēta tikai viena.

Lūdzu precizēt kā tad ir nepieciešams.

Kopējā NAI jauda ir 50 m3/dnn, bet tiek paredzētas divas NAI līnijas (katra 25m3/dnn). Vadības bloks ir abām līnijām viens. Gadījumā, ja notekūdeņu daudzums nav pietiekoši liels, tad iespējams darbināt tikai vienu no tām.

 

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Ozolkalna ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/01/ERAF, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma

Nolikums_ar_grozijumiem.doc

Grozijumi_pielikums_1_darbu_apjomi_Nr_14

 

Jautājums

Atbilde

Tā kā minētā Atklātā konkursa Nolikumā ir noteiktas šādas prasības pretendentiem uz nodrošinājumu iesniegšanām:

1. „1.9.. Piedāvājuma nodrošinājums

1.9.1.Pretendentam ir jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums Ls 6000,00, un tam jābūt spēkā 120 (viens simts divdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.9.2.Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantija (dokumenta oriģināls) vai apdrošināšanas polise, kurā ietvertie nosacījumi atbilst Nolikuma 1.9.punkta prasībām, ar

Norādi…”.

un

2. „2.7. Garantijas ieturējums un nodrošinājums

2.7.1.No katra maksājuma, izņemot avansu, pasūtītājs izdara ieturējumus procentuāli Būvuzņēmēja veikto darbu apjomam atbilstoši 3% garantijas laika nodrošinājuma apmēram no Līguma kopējās summas.

2.7.2. Līguma izpildes laikā ieturēto garantijas laika nodrošinājuma summu pasūtītājs atmaksā Būvuzņēmējam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienas, bankas garantijas vai apdrošināšanas polises par garantijas laika nodrošinājumu 3% apmērā no Līguma kopējās summas iesniegšanas un rēķina saņemšanas. 2.7.3.Garantijas laika nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise (apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz polises iesniegšanas brīdi, ko pierāda samaksu apliecinošais dokuments) par garantijas laika nodrošinājuma summu latos (LVL), kura nosacījumi atbilst Konkursa dokumentos noteiktām prasībām. Garantijas laika nodrošinājumu izsniedz banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. „

kur ir norādīts uz nodrošinājuma veidiem „bankas garantija (dokumenta oriģināls) vai apdrošināšanas polise" un naudas ieturējums 3% apjomā,

Savukārt papildus esošajām prasībām Jūs pieprasāt:

„2.5. Līguma izpildes nodrošinājums

2.5.1.Līguma izpildes nodrošinājumu Konkursa uzvarētājam jāiesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.

2.5.2.Līguma nodrošinājums iesniedzams kā bankas nodrošinājums (garantija) Gulbenes novada domei, kura nosacījumi atbilst šā Nolikumā un Līgumā ietvertajiem nosacījumiem, par summu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās līguma summas latos (LVL).

2.5.3.Līguma izpildes nodrošinājumu var sniegt banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.", kas ir nesamērīgi paaugstināta prasība.

Šāda prasība finanšu nodrošinājumam:

a)            atklātā veidā samazina konkurenci un   veicina nesaimniecisku   Pasūtītāja līdzekļu
izlietojumu, pārkāpjot:

1.„ Likumu „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu":

1. pantu Likuma mērķis „Šā likuma mērķis ir panākt, lai valsts un pašvaldību finanšu līdzekļi un manta tiktu izmantota likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, novērst to izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu, kā arī ierobežot valsts amatpersonu korupciju." Kā arī 3. pantu Pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu (1) Pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu:

2.Likumu "Konkurences likums", ,,2.pantu Likuma mērķis. Šā likuma mērķis ir aizsargāt, saglabāt un attīstīt brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci visās tautsaimniecības nozarēs sabiedrības interesēs, ierobežojot tirgus koncentrāciju, uzliekot par pienākumu izbeigt konkurenci regulējošajos normatīvajos aktos aizliegtas darbības un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saucot pie atbildības vainīgās personas." Kā arī ,,3.pantus Likuma darbība. Šis likums attiecas uz tirgus dalībniekiem un jebkuru reģistrētu vai nereģistrētu tirgus dalībnieku apvienību."

b)            apgrūtina arī uzņēmumu iespēju operatīvi izmantot apgrozāmos līdzekļus, jo tiek iesaldēti naudas līdzekļi 8% apmērā no līguma summas.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzam Jūs veikt izmaiņas Nolikuma punktos 2.5.2., 2.5.3. un atbilstošajā Pielikumā, izsakot minētos punktus sekojošā redakcijā:

,,2.5.2.Līguma nodrošinājums iesniedzams kā bankas nodrošinājums (garantija) vai apdrošināšanas polise (garantija), Gulbenes novada domei, kuru nosacījumi atbilst šā Nolikumā un Līgumā ietvertajiem nosacījumiem, par summu 5 % (piecu procentu) apmērā no kopējās līguma summas latos (LVL).

2.5.3.Līguma izpildes nodrošinājumu var sniegt banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorija un tai ir jāatbilst Līguma nodrošinājuma veidnei (x pielikums)."

Pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma 2.panta trešo daļu, kas nosaka, ka šā likuma mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku, iepirkuma komisija nolēma neveikt grozījumus atklāta konkursa „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Ozolkalna ciemā””, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/01/ERAF, nolikuma 1.9., 2.7. un 2.5.punktā.

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Ozolkalna ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/01/ERAF, nolikumā.

Grozījumi nolikumā

Nolikums ar grozījumiem

Pielikums 1 Būvdarbu apjomi. Grozīts

Pielikums 4. Speciālistu saraksts. Grozīts.

Pielikums 8. Finanšu piedāvājuma vadlīnijas. Grozīts

Pielikums 9 Iepirkuma līguma projekts. Grozīts

Pielikums 12. Finanšu piedāvājuma kopsavilkuma forma. Grozīts

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Ozolkalna ciemā"". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/01/ERAF. Gulbenes novada domes iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju personu apvienību SIA "Siltumkomforts", reģ. Nr. 40003797725, un SIA „Rufs", reģ. Nr. 44103027283, ar līgumcenu bez PVN 234628,12 (divi simti trīsdesmit četri tūkstoši seši simti divdesmit astoņi lati 12 santīmi).