Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Galgauskas pagasta

Galgauskas ciemā”". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/52/ERAF. 

Nolikums

Pielikums Nr.1_darbu apjomi

Pielikums Nr.2_pieteikums dalībai konkursā

Pielikums Nr.3 _būvdarbu saraksts

Pielikums Nr.4_speciālistu saraksts

Pielikums Nr.5_kvalifikācijas un darba pieredze

Pielikums Nr.6_apakšuzņēmēja forma

Pielikums Nr.7_tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Pielikums Nr.8_finašu piedāvājuma vadlīnijas

Pielikums Nr.9_iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.10_kalendārais un naudas plūsmas grafiks

Pielikums Nr.11_tehnikas saraksta forma

Pielikums Nr.12_finanšu piedāvājuma kopsavilkuma forma

Pielikums Nr.13_1_izpildīto darbu akts

Pielikums Nr.13_akts

Pielikums Nr.14_būvdarbu pieņemšanas nodošanas akts

Projekts

 

Jautājums

Atbilde

Tehniskā projekta paskaidrojošā rakstā tiek minēts dziļurbumu tamponēšana. Tāmē tas nav iekļauts. Vai dziļurbumu tamponēšanu ņemt vērā, ja tā, tad kurā tāmes sadaļā tas ir atrodams?

Dziļurbumu tamponēšanu ņemt vērā, apjomos iekļaut betonu to tamponēšanai.

Darbu apjomi ir norādīti konkursa nolikuma 1.pielikuma „Darbu apjomi” darbu apjomu saraksta Nr. 5 pozīcijā Nr. 3.4 un Nr. 3.5.

Grozijumi_1_pielikums_darbu_apjomi_Nr_5

 

Jautājums

Atbilde

Saskaņā ar atklātā konkursa „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Galgauskas pagasta Galgauskas ciemā”” (iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/52/ERAF) nolikuma 3.4.1. punkta noteikumiem, „Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums būvniecībā bez PVN iepriekšējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) laikā ir vismaz 400 000,00 LVL” Savukārt, nolikuma 4.2.9. punkts nosaka, ka pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums par vidējo finanšu apgrozījumu 2009.,2010. un 2011. gadā. Ņemot vērā, ka šobrīd ir 2013. gads, uzskatām, ka 4.2.9. punkts ir kļūdains un nonāk pretrunā ar 3.4.1 punktu, tāpēc lūdzam veikt grozījumus un labot 4.2.9. punktu, nosakot, ka pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums par vidējo finanšu apgrozījumu 2010., 2011. un 2012. gadā.

Saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 66.panta pirmo daļu sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet sabiedrība, kuras darbības apjoms pārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, un sabiedrība, kas ir koncerna mātes sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir) norakstu kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts.

Līdz ar to gada pārskatu par iepriekšējo gadu var apstiprināt līdz nākamā gada 1.maijam, bet darbības apjoms pārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, un sabiedrība, kas ir koncerna mātes sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1.augustam.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, konkursa nolikuma 4.2.9.punktā netiks veikti grozījumi.

 

Jautājums

Atbilde

Vai EL, ELT  sadaļā nav paredzēta NAI un AS zemējuma kontūra, jo būvdarbu apjomos un tehniskajā projektā tas nav iekļauts? Vai tiešām zemējuma kontūrs nav jāizbūvē?

Projekta ietvaros EL sadaļā nav paredzēts zemējuma kontūrs, un tas nav nepieciešams uzstādīt šī projekta ietvaros.

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Galgauskas pagasta Galgauskas ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/52/ERAF, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma.doc

Nolikums_ar_grozijumiem.doc

Jautājums

Atbilde

Tā kā minētā Atklātā konkursa Nolikumā ir noteiktas šādas prasības pretendentiem uz nodrošinājumu iesniegšanām:

1. „1.9.. Piedāvājuma nodrošinājums

1.9.1.Pretendentam ir jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums Ls 4200,00, un tam jābūt spēkā 120 (viens simts divdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.9.2.Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantija (dokumenta oriģināls) vai apdrošināšanas polise, kurā ietvertie nosacījumi atbilst Nolikuma 1.9.punkta prasībām, ar

Norādi…”.

un

2. „2.7. Garantijas ieturējums un nodrošinājums

2.7.1.No katra maksājuma, izņemot avansu, pasūtītājs izdara ieturējumus procentuāli Būvuzņēmēja veikto darbu apjomam atbilstoši 3% garantijas laika nodrošinājuma apmēram no Līguma kopējās summas.

2.7.2. Līguma izpildes laikā ieturēto garantijas laika nodrošinājuma summu pasūtītājs atmaksā Būvuzņēmējam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienas, bankas garantijas vai apdrošināšanas polises par garantijas laika nodrošinājumu 3% apmērā no Līguma kopējās summas iesniegšanas un rēķina saņemšanas. 2.7.3.Garantijas laika nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise (apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz polises iesniegšanas brīdi, ko pierāda samaksu apliecinošais dokuments) par garantijas laika nodrošinājuma summu latos (LVL), kura nosacījumi atbilst Konkursa dokumentos noteiktām prasībām. Garantijas laika nodrošinājumu izsniedz banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. „

kur ir norādīts uz nodrošinājuma veidiem „bankas garantija (dokumenta oriģināls) vai apdrošināšanas polise" un naudas ieturējums 3% apjomā,

Savukārt papildus esošajām prasībām Jūs pieprasāt:

„2.5. Līguma izpildes nodrošinājums

2.5.1.Līguma izpildes nodrošinājumu Konkursa uzvarētājam jāiesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.

2.5.2.Līguma nodrošinājums iesniedzams kā bankas nodrošinājums (garantija) Gulbenes novada domei, kura nosacījumi atbilst šā Nolikumā un Līgumā ietvertajiem nosacījumiem, par summu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās līguma summas latos (LVL).

2.5.3.Līguma izpildes nodrošinājumu var sniegt banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.", kas ir nesamērīgi paaugstināta prasība.

Šāda prasība finanšu nodrošinājumam:

a)            atklātā veidā samazina konkurenci un   veicina nesaimniecisku   Pasūtītāja līdzekļu
izlietojumu, pārkāpjot:

1.„ Likumu „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu":

1. pantu Likuma mērķis „Šā likuma mērķis ir panākt, lai valsts un pašvaldību finanšu līdzekļi un manta tiktu izmantota likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, novērst to izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu, kā arī ierobežot valsts amatpersonu korupciju." Kā arī 3. pantu Pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu (1) Pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu:

2.Likumu "Konkurences likums", ,,2.pantu Likuma mērķis. Šā likuma mērķis ir aizsargāt, saglabāt un attīstīt brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci visās tautsaimniecības nozarēs sabiedrības interesēs, ierobežojot tirgus koncentrāciju, uzliekot par pienākumu izbeigt konkurenci regulējošajos normatīvajos aktos aizliegtas darbības un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saucot pie atbildības vainīgās personas." Kā arī ,,3.pantus Likuma darbība. Šis likums attiecas uz tirgus dalībniekiem un jebkuru reģistrētu vai nereģistrētu tirgus dalībnieku apvienību."

b)            apgrūtina arī uzņēmumu iespēju operatīvi izmantot apgrozāmos līdzekļus, jo tiek iesaldēti naudas līdzekļi 8% apmērā no līguma summas.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzam Jūs veikt izmaiņas Nolikuma punktos 2.5.2., 2.5.3. un atbilstošajā Pielikumā, izsakot minētos punktus sekojošā redakcijā:

,,2.5.2.Līguma nodrošinājums iesniedzams kā bankas nodrošinājums (garantija) vai apdrošināšanas polise (garantija), Gulbenes novada domei, kuru nosacījumi atbilst šā Nolikumā un Līgumā ietvertajiem nosacījumiem, par summu 5 % (piecu procentu) apmērā no kopējās līguma summas latos (LVL).

2.5.3.Līguma izpildes nodrošinājumu var sniegt banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorija un tai ir jāatbilst Līguma nodrošinājuma veidnei (x pielikums)."

Pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma 2.panta trešo daļu, kas nosaka, ka šā likuma mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku, iepirkuma komisija nolēma neveikt grozījumus atklāta konkursa „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Galgauskas pagasta Galgauskas ciemā””, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/52/ERAF, nolikuma 1.9., 2.7. un 2.5.punktā.

 

Jautājums

Atbilde

Veicot sīkāku tehniskās dokumentācijas izpēti secinājām, ka Tehniskā projekta UKT daļas paskaidrojuma rakstā sadaļā Ūdensapgādes urbumi ir minēts (Izkopēts no paskaidrojuma raksta - „Artēziskā urbuma „Centrs” rekonstrukcija 1,4 1/s, artēzisko urbumu „Galgauska” un „Skola” tamponēšana. Artēziskajā urbumā „Centrs” tiks uzstādīts artēziskais sūknis (skatīt ŪKT sadaļas pielikumu Nr.18) un jauna urbuma apsaiste (skatīt ŪKT sadaļas pielikumu Nr.13). Tiks veikta urbumu skalošana un vecās urbuma ēkas demontāža, kuras vietā tiks izbūvēta dzelzsbetona grodu aka ar apbērumu”). Apskatot lokālās tāmes Nr. 5 „USS” apakšpunktus 1; 2; 3 un 4, secinājām, ka tāmē nav iekļauta aprakstā minētā dzelzsbetonu grodu aka. Lūdzam precizēt vai šī aka ir vajadzīga vai nav.

Norādām, ka dzelzsbetona grodu aka ir iekļauta 1.pielikuma „Darbu apjomi” darbu apjomu saraksta Nr. 5 pozīcijā 3.2. „Artēziskā urbuma apsaistes montāža”, ir veicama atbilstoši tehniskā projekta sadaļas ŪKT pielikumam Nr. 13, kurā ir iekļauta specifikācija ar visiem apsaistes materiāliem, t.sk. arī dzelzsbetona grodiem.

Lai izvairītos no turpmākām neskaidrībām, 1.pielikuma „Darbu apjomi” darbu apjomu saraksta Nr. 5 pozīciju 3.2. izteikt sekojoši “Artēziskā urbuma apsaistes montāža (atbilstoši tehniskā projekta sadaļas ŪKT pielikumam Nr.13)”

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Galgauskas pagasta Galgauskas ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/52/ERAF, nolikumā.

Grozījumi nolikumā

Nolikums ar grozījumiem

Grozījumi 1 Pielikums Darbu apjomi Nr5

Pielikums 4 Speciālistu saraksts. Grozīts

Pielikums 8 Finanšu piedāvājuma vadlīnijas Grozīts

Pielikums 9. Iepirkuma līguma projekts. Grozīts

Pielikums 12. Finanšu piedāvājuma kopsavilkuma forma. Grozīts

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Galgauskas pagasta Galgauskas ciemā"". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/52/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2013.gada 25.aprīlī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "Siltumkomforts", reģ. Nr. 40003797725, ar līgumcenu bez PVN 154946,65 (viens simts piecdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši lati 65 santīmi).