Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis" rekonstrukcijai". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/53/ERAF.

Instrukcija

Robežu plāns

Inventarizācijas_lieta

Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis" rekonstrukcijai". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/53/ERAF.
Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „LL Premium Designs", ar līgumcenu bez PVN Ls 7850,00.

Lēmums