Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzības darbi Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā" ietvaros". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/45/ERAF.

Instrukcija

Tehniskais projekts

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Būvuzraudzības darbi Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā
projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā"
ietvaros

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē,
LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzības darbi Eiropas Reģionālā
attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu
rekonstrukcija Gulbenes pilsētā" ietvaros".
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija nolēmusi:
- 1.daļā „Gulbenes pilsētas Ozolu ielas seguma rekonstrukcijas
būvuzraudzība" atzīt par uzvarētāju AS „Ceļu inženieri", reģ. Nr.
40003708021, ar līgumcenu bez PVN Ls 2496,65;
- 2.daļā „Gulbenes pilsētas Draudzesskolas ielas seguma rekonstrukcijas
būvuzraudzība" atzīt par uzvarētāju „Firma L4", reģ. Nr. 40003236001, ar
līgumcenu bez PVN Ls 1760,00;
- pārtraukt iepirkuma 3.daļu „Gulbenes pilsētas Rēzeknes ielas seguma
rekonstrukcijas būvuzraudzība" sakarā ar to, ka jāveic būtiskas izmaiņas
tehniskajā projektā „Tranzītielu rekonstrukcija Gulbenē 3.kārta - Rēzeknes
ielas rekonstrukcija".

Lēmums