Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Mācību - saimnieciskā korpusa izbūve Skolas ielā 10/12". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/51/ERAF.

Dokumentācija

Tehniskā specifikācija

bk-rasejumi.zip

 

Jautājums

Atbilde

Kāpēc ŪKT projektā ir Ū1 tīkli, bet darbu apjomu sarakstā Nr. 12 „Ārējā ūdensapgāde un kanalizācija, drenāža” Ū1 tīklu nav. Vai no ŪKT projektā minētajiem darbiem netiks veikti?

Ārējais ūdensvads ir jau izbūvēts.

Projekta satura rādītājā ir uzrādītas apdares darbu tabulas rasējumi AR-41; AR-42, bet tehniskajā projektā tās nav pievienotas, un lūdza rast iespēju izsniegt pretendentiem minētās apdares darbu tabulas.

Tehniskā projekta rasējumi AR-41; AR-42 pievienoti Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv sadaļā „Iepirkumi”.

 

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Mācību – saimnieciskā korpusa izbūve Skolas ielā 10/12", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/51/ERAF, nolikumā.

Grozījuma dokumenti

Grozījumi nolikumā

Nolikums ar grozījumiem

Tehniskā dokumentācija pie grozījumiem.

AR 41.pdf

AR 42.pdf

 

Jaurājumi un atbildes

 

Jautājums Atbilde
Būvdarbu apjomu tabulās „Darbu apjomu sarakstā Nr.4 „Ūdensapgāde un kanalizācija”” pozīcijā Nr.58 un saraksta lejasdaļā piezīmē: „Tehnoloģiskās iekārtas, izlietnes, sifonus skatīt projekta tehnoloģijas sadaļā” ir runa par tehnoloģijas sadaļu. Projekta sastāvā nav atrodama šī sadaļa. Lūdz rast iespēju iepazīties ar tehnoloģisko iekārtu sadaļu („TN”). Būvdarbu apjomu tabulās „Darbu apjomu sarakstā Nr.4 „Ūdensapgāde un kanalizācija”” pozīcijā Nr.58 paredzētās izlietnes un nosūces skapju izvietojums redzams ŪK-06 rasējumā ar apzīmējumu Iz-19.1, Iz-23.1. un AVK V-3.2 rasējumā ar apzīmējumu - Vilkmes skapis. Šo vilkmes skapju ar izlietnēm iegāde un uzstādīšana jāiekļauj šajā pozīcijā norādītajās izmaksās.Saraksta lejasdaļā minētā piezīme: „Tehnoloģiskās iekārtas, izlietnes, sifonus skatīt projekta tehnoloģijas sadaļā”norāda, ka šī iepirkuma ietvaros iegādājamās un uzstādāmās izlietnes, sēdpodi, urināli, dušas vāceļu izvietojums apskatāmas UK rasējumos. Izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, tai skaitā ūdens maisītāji un sifoni.  Plānotais virtuves iekārtu izvietojams apskatāms ŪK -03 rasējumā. Virtuves iekārtas un mēbeles paredzēts iegādāties un uzstādīt atsevišķā iepirkumā.Tehniskā projekta rasējumi TN-1; TN-2, IE-1, IE-2; IE-3; IE-4; IE-5, IE-6 pievienoti Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv.
 

Tehniskā projekta rasējumi

     IE_1.pdf
     IE_2.pdf
     IE_3.pdf
     IE_4.pdf
     IE_5.pdf
     IE_6.pdf
     TN_1.pdf
     TN_2.pdf  
 

Jautājums

Atbilde

1-8 lokālajā tāmē elektroapgādes daļā (EL), darbu apjomu tabulā 28. pozīcijai nav materiāla nosaukums. Vai tur ir domāts materiālu specifikācijas Kabelis MMJ 3x2,5 mm2, kurš arī ir 3500 metri?

Iepirkuma komisija apstiprina, ka 8. lokālajā tāmes 28. pozīcijā ir domāta materiālu specifikācijā (rasējums EL-20) minētais kabelis. Iekļaut specifikācijā šo darba nosaukumu „Kabelis MMJ 3x2.5 mm2”

 Pielikums 1_Nr._8

 

Jautājums

Atbilde

Kādi ir tranšeju garumi (m) zemējuma kontūram un ārējā apgaismojuma kabeļiem?

EL sadaļas ietvaros darbu apjomi netiek izdalīti, tiek dots materiālu saraksts, pēc kura būvuzņēmējam ir iespēja noteikt darbu apjomus.

Kāds ir nepieciešamais smilšu daudzums (m3) kabeļu smilšu spilvenam?

Smilšu spilvenam iespēju robežās paredzēts izmantot esošo grunti. 

Kādi ir ar ārējo apgaismojumu saistītie virsmu demontāžas un atjaunošanas apjomi?

Virsmu demontāžas un atjaunošanas darbus skatīt kopā ar tehniskā projekta rasējumu GP-2. Demontāžas darbi un rakšanas darbi konkrēti nav izšķirami, jo tiek uzskatīti par kompleksiem būvdarbiem, kuru gaitā zemē tiek guldītas visas komunikācijas un EL sadaļa sastāda tikai daļu no visa šī apjoma.

Vai ir ar pneimoiekārtu veicami caurduršanas darbi vietās, kur virsmas netiks demontētas? Kādi ir šo darbu apjomi?

Nav paredzēti.

Kāds ir PE d=110mm caurules daudzums, jo TP lapā nr.18 norādītais garums (1 m) ir absurds? TP rasējuma lapā nr.12 redzams, ka šī caurule paredzēta daudzās vietās. Līdz ar to nav ticības, ka pielikumā Nr.8 uzrādīts pareizs šīs caurules garums, jo jāņem vērā, ka caurulei jābūt uz katru pusi par 1m garākai nekā šķērsojamais objekts.

PE d=110mm caurules daudzums 1m paredzēts zemējuma kontūra ievadam ēkā.
PE d=110mm un d=50mm cauruļu apjoms ir norādīts konkursa nolikuma 1.pielikuma „Darbu apjomi” darbu apjomu saraksta Nr.8 pozīcijā Nr.64 un Nr.65.

Kāda ir TP lapā nr.12 karogus izgaismojošā prožektora marka, uz kā un cik augstu tas ir uzstādāms?

Prožektora marku būvuzņēmējam ir tiesības izvēlēties pēc saviem ieskatiem, to norādot būvtāmēs. Montāžas augstums 0,5m, IP65, 1x250W.

Jebkurā savulaik būvētā objektā kabeļlīnijas tika būvētas pa iespējami īsāko trasi. Pārceļot esošos kabeļus, 100% gadījumu kabeļu garums pagarinās. Kurā TP rasējuma lapā redzama esošā kabeļa pārcelšana, kādi ir veicamo darbu, ieskaitot zemes darbus, un materiālu kabelis, savienojuma uzmavas u.c) apjomi un daudzumi?

Kabeļa pagarināšana paredzēta zem pārejas kolonnas pamatu pēdas starp vidusskolu un jaunbūvi. Kabeli atšurfēt 25m garumā un izbūvēt 6m kabeļa AXPK-1-4*185 starpposmu 0.6m attālumā no kolonnas. Esošā un jaunā kabeļa savienošanai izmantot savienojuma uzmavas SJK3C.

Skatīt tehniskā projekta sadaļu EL_Kabeļa pārcelšana.

Precizējiet un norādiet, lūdzu, ārējā apgaismojuma balstu augstumu!

Ārējā apgaismojuma balsti - cinkots metāla balsts, bez konsoles, komplektā ar betona pamatu h=6m

Noteikumi paredz āra kabeļiem galu apdares veikt ar termoplasta kabeļgalu apdarēm. Kādas un cik apdares vajadzīgas?

Praksē kabeļiem ar šķērsgriezumu līdz 16 mm2 kabeļu gala apdare netiek pielietota, āra plānā norādītajam kabelim NYY-J-5x6 kabeļa galu izolēt ar izolējoša materiāla lentu.

Kāda ir ekvipotenciāla kopnes marka?

Speciālas prasības pret ekvipotenciālās kopnes tehniskajām prasībām nav. Būvuzņēmējam ir tiesības izvēlēties pēc saviem ieskatiem.

Paskaidrojošajā rakstā teikts, ka pa sienām kabeļi montējami zem apmetuma, visās pārējās vietās - caurulēs. To var veikt, ja ir rievas vai kanāli. Kādi ir šo darbu apjomi?

Atbilstoši vispārpieņemtajai praksei, pēc objekta un tehniskajā projektā norādīto materiālu izvērtēšanas, sastādot būvniecības tāmi, rievu un kanālu ievades apjomus nosaka būvuzņēmēja sertificēts tāmētājs. Iekšējo tīklu projektā darbu apjomus atsevišķi neizdala.

Kāds risinājums (kārbas, lūkas, savienojuma mezgli) ir vietās, kur kabelis nozarojas no maģistrāles? Cik un kādi materiāli nepieciešami?

Apgaismojuma un spēka plāna apzīmējumi ir principiāli - nozarkārbas nav paredzētas. Visu nepieciešamo komutāciju veikt slēdžu un rozešu kārbās.

Kādi ir esošā elektrotīkla demontāžas apjomi (apgaismojuma armatūras, sadales, slēdži, kontakti u.c.) un kā jāapsaimnieko demontētie materiāli?

Demontāžas apjomi noteikti kompleksi visam objektam un tie ir norādīti kopējā tāmju sadaļā. Šajā gadījumā demontētie materiāli nav uzskatāmi par atgūtiem materiāliem iepirkuma līguma izpratnē, tātad tie ir pielīdzināmi pie būvniecības atkritumiem. Saskaņā ar iepirkuma līguma 5.18.punktu būvuzņēmējam ir jānodrošina savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietoto materiālu izvešana no būvlaukuma.  

AD-3 darba apjomu tabulā Nr.2 ir norādīts, ka šādas durvis ir 2gab. Zemāk ir norādīts, ka šīs durvis savienojas ar V-1 (Nr.p.k. 33) – 1 gab. Pēc plāna redzams, ka abām šim durvīm gar malām iet vitrīnas. Kā rēķināt - abām durvīm gar malām likt vitrīnas, kādi izmēri vitrīnām?

 

Stiklotā fasāde FS-2, kas savienojas ar vējtveri V-1, jau ir uzstādīta.

Vējtvera V-1 un dežuranta telpu atdalošās sienas izgatavošanā ievērot šādas prasības:

izgatavot no SCHUCO „ROJAL S 50N” vitrīnu sistēmas alumīnija profiliem vai ekvivalentiem pēc izgatavotājfirmas piedāvājuma;

konstrukciju stiklojumam lietot stikla paketes;

durvis, kas tiek iebūvētas vējtvera vitrīnu sistēmā, nav nepieciešams izgatavot kā ārdurvis;

visus durvju stiklus un vējtvera stiklojumu līdz atzīmei 0,950 aplīmēt ar triecienaizsargplēvi;

stiklojumā vai uz tā iestrādāt marķētas spilgtas krāsas joslas atbilstoši vides pieejamības prasībām.

Kopējais vējtvera un dežuranta telpas sienu (vitrīnas kopā ar durvīm) garums 10,8m; stikloto vitrīnu augstums 2,7m.

Vējtvera stikloto griestu platība 5,2m2.

Virs dežuranta telpas stikloti griesti nav paredzēti. Alumīnija konstrukciju izmērus nosaka izgatavotājfirma.

D-18* - rēķināt kā ārdurvis vai iekšdurvis? Pēc plāna (AR3) izskatās, ka ir iekšdurvis, bet vadoties pēc piezīmēm AR28 „sk.nor.p. 14” ārdurvis. Piezīmē nr.16 norādīt, ka durvis ir vienotā blokā ar SV-1, kādi izmēri SV-1?

 

Durvīm, kas jāuzstāda vienā blokā ar vējtveri, kļūdaini norādīts marķējums, pareizais marķējums ir D-8**, tās izgatavojamas no alumīnija profiliem analoģiski kā durvis D-8*.

Kopējais vējtvera un dežuranta telpas sienu (vitrīnas kopā ar durvīm) garums 10,8m; stikloto vitrīnu augstums 2,7m.

Vējtvera stikloto griestu platība 5,2m2. Virs dežuranta telpas stikloti griesti nav paredzēti, izmēri norādīti kopā ar durvīm D-8* un D-8**.

Skatīt atklāta konkursa grozījumus 1.pielikumā

Durvju furnitūra: kas ir domāts ar „drošības aizslēgs ar stieni” – poz. AD-3, AD-7 un D-18 „drošības aizslēgs ar rokturi” – poz.D-20

 

Rokturis pēc EN 179 jālieto, kur norādīts drošības aizslēgs ar rokturi, rokturis pēc EN 1125, kur norādīts drošības aizslēgs ar stieni.

Skatīt pielikumā pievienoto zīmējumu.

 

Jautājums

Atbilde

Kādi ir tranšeju garumi (m) zemējuma kontūram un ārējā apgaismojuma kabeļiem?

Skatīt iepriekš sniegtās atbildes mājas lapā www.gulbene.lv.

Kāds ir nepieciešamais smilšu daudzums (m3) kabeļu smilšu spilvenam?

Skatīt iepriekš sniegtās atbildes mājas lapā www.gulbene.lv.

Kādi ir ar ārējo apgaismojumu saistītie virsmu demontāžas un atjaunošanas apjomi?

Skatīt iepriekš sniegtās atbildes mājas lapā www.gulbene.lv.

Vai ir ar pneimoiekārtu veicami caurduršanas darbi vietās, kur virsmas netiks demontētas? Kādi ir šo darbu apjomi?

Skatīt iepriekš sniegtās atbildes mājas lapā www.gulbene.lv.

Kāds ir PE d=110mm caurules daudzums, jo TP lapā nr.18 norādītais garums (1 m) ir absurds? TP rasējuma lapā nr.12 redzams, ka šī caurule paredzēta daudzās vietās. Līdz ar to nav ticības, ka pielikumā Nr.8 uzrādīts pareizs šīs caurules garums, jo jāņem vērā, ka caurulei jābūt uz katru pusi par 1m garākai nekā šķērsojamais objekts.

Skatīt iepriekš sniegtās atbildes mājas lapā www.gulbene.lv.

 

Kāda ir TP lapā nr.12 karogus izgaismojošā prožektora marka, uz kā un cik augstu tas ir uzstādāms?

Skatīt iepriekš sniegtās atbildes mājas lapā www.gulbene.lv.

 

Jebkurā savulaik būvētā objektā kabeļlīnijas tika būvētas pa iespējami īsāko trasi. Pārceļot esošos kabeļus, 100% gadījumu kabeļu garums pagarinās. Kurā TP rasējuma lapā redzama esošā kabeļa pārcelšana, kādi ir veicamo darbu, ieskaitot zemes darbus, un materiālu kabelis, savienojuma uzmavas u.c) apjomi un daudzumi?

Skatīt iepriekš sniegtās atbildes mājas lapā www.gulbene.lv.

 

Precizējiet un norādiet, lūdzu, ārējā apgaismojuma balstu augstumu!

Skatīt iepriekš sniegtās atbildes mājas lapā www.gulbene.lv.

Noteikumi paredz āra kabeļiem galu apdares veikt ar termoplasta kabeļgalu apdarēm. Kādās un cik apdares vajadzīgas?

Skatīt iepriekš sniegtās atbildes mājas lapā www.gulbene.lv.

Kāda ir ekvipotenciāla kopnes marka?

Skatīt iepriekš sniegtās atbildes mājas lapā www.gulbene.lv.

Pielikumā Nr.1 ailē nr.28 nav uzrādīta kabeļu marka un šķērsgriezums. Vai var vadīties pēc ieraksta lapā nr.18?

Skatīt atklāta konkursa grozījumus 1.pielikumā.

 

Paskaidrojošajā rakstā teikts, ka pa sienām kabeļi montējami zem apmetuma, visās pārējās vietās - caurulēs. To var veikt, ja ir rievas vai kanāli. Kādi ir šo darbu apjomi (profili un garumi atsevišķi betona grīdām un ķieģeļu sienām) un kam jādara rievu un kanālu kalšanas un aizdarīšanas darbi pēc montāžas – celtniecības vai energomontāžas uzņēmumam?

Atbilstoši vispārpieņemtajai praksei, rievu un kanālu ievades apjomus nosaka montāžas tāmes izstrādātājs, izvērtējot objektu un projekta materiālus. Iekšējo tīklu projektā darbu apjomus atsevišķi neizdala.

Iepirkuma līgums ar pretendentu tiks slēgts par visu darbu apjomu. Pretendents ir tiesīgs apakšuzņēmējam nodot izpildei iepirkuma līguma daļu. Šajā gadījumā pretendents, sagatavojot piedāvājumu, attiecībā uz apakšuzņēmējiem ievēro izvirzītās prasības.

Pēc pastāvošajiem noteikumiem tādos objektos kā skolas, bērnudārzi, slimnīcas un līdzīgiem, elektrosadales skapjiem jābūt iedziļinātiem sienās. Nišas būs izkaltas vai tās jākaļ energomontāžas uzņēmumam.

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 1.3.2.punktu būvdarbi jeb darbi ir Nolikuma tehniskajā specifikācijā un Būvprojektā norādītā būvniecība pilnā apjomā līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, t.sk. būvlaukuma sagatavošana, izpēte, nepieciešamo būvmateriālu iegāde un piegāde uz Būvobjektu, celtniecības un montāžas darbi, izpildes dokumentu komplektēšana un citas darbības, kuras Būvuzņēmējam jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 1.10.8.punktu piedāvājums pretendentam jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

Pretendents ir tiesīgs apakšuzņēmējam nodot izpildei iepirkuma līguma daļu. Par attiecīgo iepirkuma līguma daļu nodošanu pretendents vienojas ar apakšuzņēmēju.

Kāds risinājums (kārbas, lūkas, savienojuma mezgli) ir vietās, kur kabelis nozarojas no maģistrāles? Cik un kādi materiāli nepieciešami?

Skatīt iepriekš sniegtās atbildes mājas lapā www.gulbene.lv.

Kādi ir esošā elektrotīkla demontāžas apjomi (apgaismojuma armatūras, sadales, slēdži, kontakti u.c.) un kā jāapsaimnieko demontētie materiāli?

Skatīt iepriekš sniegtās atbildes mājas lapā www.gulbene.lv.

 

Jautājums

Atbilde

Kāda lifta – pacēlāja iekārtas modelis marka) ir paredzēts?

Platformas izmērus – pēc liftu piegādātāja SHINDLER informācijas tādas lifta platformas (1400*1000 mm). Kāda ir dota darbu apjomos, nav pieejama.

Rasējumos (lapa AR_6, norādījums) norādīta lifta marka VIMEC E06. Iespējams uzstādīt ekvivalentu, kas atbilst šādiem minimālajiem parametriem:

- celtspējai jābūt vienādai vai lielākai par 300kg;

- platformas izmēriem jābūt lielākai vai vienādai ar 1400mmx1000mm.

Jāņem vērā, ka ēkas karkass ir izbūvēts.

 

Jautājums

Atbilde

Logs L-1 logu specifikācijā ir 4 gab., bet būvdarbu apjomos - 3 gab. Lūdzu precizēt.

Skatīt atklāta konkursa grozījumus 1.pielikumā

 

Durvis D-6 durvju specifikācijā ir 4 gab., bet būvdarbu apjomos – 3 gab. Lūdzu precizēt.

Durvis D-6 un D-6* ēkas daļai asīs 1-4 ir vienādas (kā D-6) kopā 6 gab. izmēri 900x2400mm.

Durvis D-6 ēkas daļai asīs 4-7 kopā 12 gab. izmēri 900x2100mm, durvis D-6* - 1gab. izmēri 900x2100mm.

Skatīt atklāta konkursa grozījumus 1.pielikumā

Durvis D-9 durvju specifikācijā ir 1 gab., bet apjomos – 2 gab. Lūdzu precizēt

Durvis D-9 ēkas daļai asīs 1-4 kopā 1gab. izmēri 1000x2100mm.

Durvis D-9* ēkas daļai asīs 1-4 kopā 3gab. izmēri 1000x2400mm.

Skatīt atklāta konkursa grozījumus 1.pielikumā

Stiklotā fasādes sistēma V-1+Iekšējās sienas+ griesti-ĀD-3) Tehniskajā projektā nav nekādu datu (izmēri, garums, platums, augstums utt.).

Skatīt iepriekš sniegtās atbildes mājas lapā www.gulbene.lv.

Vairākās pozīcijās lokālajā tāmē Nr.1 ir doti apjomi ar trim-četriem cipariem aiz komata. Lūdzu precizēt.

Apjomiem, kas uzrādīti ar trīs un četriem skaitļiem aiz komata, ir salīdzinoši lielas izmaksas par vienību, un šāda apjomu precizitāte nodrošina pēc iespējas precīzāku izmaksu noteikšanu.

Lūdzu precizēt logu un durvju krāsu toni, jo AR-22 daļā ir norādīts, ka tām jābūt atbilstošam esošajiem logiem un durvīm, taču nav norādīts krāsu kods.

Logu profilu krāsas tonis DABĪGS OZOLS (analogs KBE profilu tonim Renolit Nr.3118076) no ārpuses, baltā krāsā no telpu puses.

Iekšdurvīm krāsas toni saskaņot ar sienu un grīdu toņiem.

 

Rokturis 2.jpg

Rokturis 1.jpg

El.kabeļa pārcelšana.pdf

Grozījumi darbu apjomos.xls

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Mācību – saimnieciskā korpusa izbūve Skolas ielā 10/12", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/51/ERAF, nolikumā.

Grozījumi_nolikumā.doc

Nolikums_ar_grozijumiem.doc

Tehniskā dokumentācija pie grozījumiem.

Jautājums

Atbilde

Vai savā piedāvājumā drīkstam paredzēt analogus telpu un teritorijas gaismekļus, kas atbilst tehniskā projekta prasībām?

Drīkst paredzēt EKVIVALENTUS telpu un teritorijas gaismekļus, kas atbilst tehniskā projekta prasībām.

 

Jautājums

Atbilde

Logu specifikācijā (AR-24, nor.p.4) teikts, ka logi ir daļēji verami, taču nav noteikts kuras un cik logu daļas ir veramas. Lūdzam noprecizēt kuras loga daļas ir veramas logiem L-19 un L-20. Kā arī ārējo palodžu platumu.

Logi L-19 un L-20 ir neverami, kā tas redzams Logu shēmās rasējumā AR-23; un fasāžu rasējumos AR-20; AR-11; AR-16. Ārējo palodžu platumu skatīt pēc fasāžu griezumos redzamās logu uzstādīšanas vietas, pielietotajiem siltināšanas materiāliem un fasādes apdares biezumiem. Ārējo palodžu uzstādīšanai nepieciešamais materiāls dots m2 un montāžas apjoms metros darbu apjomu saraksta Nr. 2 - 34 un 73 pozīcija.

 

Jautājums

Atbilde

Teritorijas labiekārtošanas darbos zem asfalta nav paredzēts salizturīgais slānis – smilts, kas pēc tehnoloģijas ir vajadzīgs no 20 līdz 30 cm biezs. Vai šo pozīciju iekļaut darba apjomos?

Teritorijas asfaltēšanas darbi jāveic saskaņā ar tehniskā projekta GP-2 lapā redzamajiem griezumiem G1; G4; G-6.

 

Jautājums

Atbilde

Vai būvdarbu grafika kolonnā „Tāmes izmaksas LVL  (t.sk. PVN ___%)” ir jāietver arī finanšu rezerve?

Būvdarbu grafika kolonnā „Tāmes izmaksas LVL  (t.sk. PVN ___%)” nav jāietver finanšu rezerve.

Vai būvdarbu grafika ailītē „Veikto darbu izmaksas pa mēnešiem” ir jāietver PVN un finanšu rezerve?

Būvdarbu grafika ailītē „Veikto darbu izmaksas pa mēnešiem” ir jāietver PVN bez finanšu rezerves.

 

 Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Mācību - saimnieciskā korpusa izbūve Skolas ielā 10/12". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/51/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2013.gada 8.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "SCO CENTRS", reģ. Nr. 44103002148, ar līgumcenu bez PVN Ls 826419,48 (astoņi simti divdesmit seši tūkstoši četri simti deviņpadsmit lati 48 santīmi).