Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Miera ielas rekonstrukcija Gulbenē". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/42/ERAF.

Iepirkuma dokumenti

Tehniskā dokumentācija-1

Tehniskā dokumentācija-2

 

Jautājums

Atbilde

1. Lai veiktu pareizu materiālu izvēli, lūdzam norādīt rekonstruējamās ielas gada vidējo diennakts satiksmes intensitāti vienā joslā - AADTj.pievestā un smago transporta līdzekļu gada vidējo diennakts intensitāti vienā joslā -AADTj.smagie.

AADTj, pievestā<500

AADTj, smagie<100

2. Nolikuma 1.pielikumā norādīts, ka asfalta virskārta ieklājama ar asfalta maisījumu AC11, 4cm biezumā, bet tehniskā projekta rasējumā CD-3-1 „Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcija” asfalta virskārtā norādīts asfalta maisījums SMA16. Kāds asfalta maisījums paredzēts seguma virskārtas izbūvei?

Seguma virskārtas izbūvei paredzēt asfalta maisījumu AC11, kā tas norādīts iepirkuma specifikācijā.

3. Vai ir pieejams Tehniskā projekta paskaidrojuma raksts, tehniskā specifikācija un tehniskā projekta LUK, ELT un ST sējumi? Ja ir, lūdzam pievienot iepriekš minētās projekta daļas Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv, sadaļā Iepirkumi

Skatīt atklāta konkursa grozījumus Nr. 1.

4. Nolikuma 1.pielikumā norādīts, ka brauktuves pamats izbūvējams no šķembu maisījuma 0/45mm 25cm biezumā, bet tehniskā projekta rasējumā CD-3-1 „Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcija” brauktuves pamatā paredzēts šķembu maisījums 0/56mm.

Paredzēts šķembu maisījums ar frakciju 0/45 25cm biezumā. Bet apakškārtai pēc būvuzņēmēja ieskatiem var izmantot frakciju 0/56, biezumu nosakot pēc CS2012 prasībām

5. Tehniskā projekta rasējumā CD-3-1 „Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcija” nav norādīts šķērsprofils ielai posmā no Pk 3+00 - Pk 4+80.

Kāds šķērsprofils paredzēts ielas posmā no Pk 3+00 - 4+80?

Segas konstrukcijai izmantot tipveida šķērsprofilu B, izmantojot plāna parametrus, kas ir rasējumā CD-2-1 (bez ietves kreisajā pusē un šaurāku ietvi/veloceliņu labajā pusē).

6. Nolikuma 1.pielikums, Lokālā tāme Nr.l, pozīcija Nr.l.10. „Aku vāku regulēšana” un pozīcija Nr.l.11. „Kapju regulēšana un betona gredzenu demontāža”.

Kādi darbu veidi un materiāli ir paredzēti, iepriekš minēto, tāmes pozīciju izpildei?

Nolikuma 1.pielikuma Lokālajā tāmē Nr.1 pozīcijā 1.10. „Aku vāku regulēšana” jāparedz visi materiāli un darbi aku vāku noregulēšanai jaunā līmeni. Piemēram, pacelšanai uzstādot gredzenus, bet pazemināšanai jāveic grodu nomaiņa vai augstuma samazināšana veicot apzāģēšanu.

Nolikuma 1.pielikuma Lokālajā tāmē Nr.1 pozīcijā 1.11. „Kapju regulēšana un betona gredzenu demontāža” tiek nomainīta uz nosaukumu – „Kapju nomaiņa un noregulēšana jaunajā seguma līmenī”. Rekonstrukcijas rezultātā akām un kapēm jābūt jaunā seguma līmenī.

7. Tehniskā projekta rasējumā CD-3-1 „Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcija” zem betona apmalēm norādīts izbūvēt pamatu. No kāda materiāla izbūvējams pamats zem ietvju un ielas betona apmalēm, kādā biezumā un platumā? Pie kuras tāmes pozīcijas pieskaitāma pamata zem betona apmalēm izbūve, vai arī tāme tiks papildināta ar jaunu tāmes pozīciju?

Tehniskajā projektā betona apmaļu pamatu izbūvi atsevišķi neuzrāda.

Pamata zem betona apmales izbūves darbi ir iekļauti betona apmales uzstādīšanas darbu daudzuma pozīcijā. Skatīt Ceļu specifikācijas 2012 sadaļu 7.4.

8. Nolikuma 1.pielikums. Lokālā tāme Nr.l, pozīcija Nr.5.2. „Autobusu nojumes uzstādīšana (soliņš, urna)”. Kādas nojumes, soliņus, urnas paredzēts uzstādīt (norādīt izmērus, vizuālos un konstruktīvos risinājumus)?

Nojumes, kas atbilst LVS EN 1090-1:2009; LVS EN 12150-1:2002; prasībām.

Nojumes (tai skaitā soliņu un atkrituma urnu, kas parasti ir iekļauti komplektā). Skatīt atklāta konkursa grozījumus Nr. 1.

9. Nolikuma 1.pielikums. Lokālā tāme Nr.l, pozīcija Nr.5.2. „Autobusu nojumes uzstādīšana (soliņš, urna)” apjoms -2 gabali. Tehniskā projekta rasējumos CD-2-1 ir atrodama tikai viena autobusu pieturvietas platforma (Pk 5+20M). Lūdzam norādīt, kur paredzēts uzstādīt otru nojumi? Vadoties pēc pieredzes un ražotāju piedāvātajiem nojumju tipveida risinājumiem, platformas platums 1.50m Pk 5+20M, varētu būt nepietiekams nojumes uzstādīšanai.

Otra autobusu nojume ir PK6+30M. Nojumi uzstādīt ārpus platformas, segumu zem nojumes izbūvēt no betona bruģa.

10. Lūdzam norādīt, autobusu platformas izbūvei, kādi materiāli paredzēti pamata konstruktīvajās kārtas un segumam? Pie kuras tāmes pozīcijas ir pieskaitīti platformas izbūves darbu apjomi, vai arī tāme tiks papildināta ar jaunu tāmes pozīciju?

Nojumes pamatus izbūvēt pēc ražotāja specifikācijām un prasībām, darbi pieskaitāmi pie nojumes izbūves pozīcijas.

11. Izskatot tehniskā projekta rasējumā CD-3-1 „Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcija” dotos šķērsprofilu, lūdzam pārbaudīt, vai Nolikuma 1.pielikumā Lokālā tāme Nr.l, pozīcijā Nr. 3.1.5. Salturīgā slāņa izbūve, h=40cm (pamatceļam) norādītais smilts apjoms ir pareizs.

Apjoms ir pareizs. Rasējumā CD-3-1 ir uzrādīta pilna segas konstrukcija. Smilts kārta nav jābūvē pilnā apjomā vietās, kur ir esoša smilts. Sk. Ceļa segas izbūves sarakstu. Pievienots tehniskajai dokumentācija.

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Miera ielas rekonstrukcija Gulbenē", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/42/ERAF, nolikumā.

Grozījuma dokumenti

Tehniskā dokumentācija pie grozījumiem

 

Jautājums

Atbilde

Atbildē, kura tabulas veidā ir dota Gulbenes mājas lapā 7.punktā ir dota atsauce uz Ceļu specifikācijām 2012, savukārt projekta paskaidrojuma rakstā  ir  minētas Ceļu specifikācijas 2010. Pēc kurām specifikācijām tad īsti būtu jāvadās?

Ceļu specifikācijas 2010 sadaļā 7.4. “Betona apmales uzstādīšana” noteiktās prasības ir identiskas Ceļu specifikācijas 2012 sadaļā 7.4. “Betona apmales uzstādīšana” noteiktajām prasībām.

Lūdzam viennozīmīgi un nepārprotami apstiprināt, visas nolikuma 8.pielikumā „Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” minētās būvdarbu tāmes jāsagatavo atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 9.pielikumam, katrai pozīcijai norādot vienības cenu un kopējo cenu, kas ir apjoms reizināts ar vienības cenu.

Saskaņā ar konkursa nolikuma 4.4.1.punktu finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo par visu pieprasīto Būvdarbu apjomu, ievērojot Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (8.pielikums). Savukārt saskaņā ar konkursa nolikuma 8.pielikuma „Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” b) apakšpunktu būvdarbu tāme jāsagatavo atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” nosacījumiem un šīm vadlīnijām un jāievieto Tehniskā piedāvājuma dokumentu sējumā, turklāt saskaņā ar 2.1.punktu finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Konkursa dokumentācijai un jāiesniedz atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam – Konkursa nolikuma 1.pielikumam, un jāpiedāvā visas būvdarbu apjomu sarakstā norādītās pozīcijas. Saskaņā ar konkursa nolikuma 7.pielikuma „Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” 1.2.punktu pretendentam ir jāiesniedz būvniecības tāmes, kas sagatavotas atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 9.pielikumā dotajai formai un tāmēs pozīcijas jānorāda tādā pašā secībā kā 1.pielikumā dotajā būvdarbu apjomu sarakstā.

Gulbenes novada domes iepirkuma komisija norāda, ka saskaņā ar minētajiem konkursa nolikuma punktiem būvniecības tāmes sagatavojamas atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 9.pielikumā dotajai formai un konkursa nolikuma 1.pielikuma būvniecības koptāmē un lokālajās tāmēs norādītajiem darbu veidiem, katrai pozīcijai norādot vienības cenu un kopējo cenu, kas ir reizināts ar vienības cenu.

 

 

Jautājums

Atbilde

Kādi parametri un konstrukcijai ir punktā Nr. 4.2 minētajai atbalstsienai?

Atbalstsienas izbūve jāveic posmā PK7+64 līdz PK7+80.

Posma garums 16m

Atbalstsienas izbūvēšanas parametri - 25cm platums un 60cm augstums. Izbūvējama no monolīta betona, ar stiegrojumu 10mm, vertikālo un horizontālo soli 150mm.

2.variants ir iespējams izbūvēt atbalstsienu arī no saliekamiem blokiem sk. Principiālo rasējumu. Pievienots tehniskajai dokumentācijai. Kā arī pieļaujami cita tipa esošā uzkalniņa nostiprināšanas paņēmieni, lai nodrošinātu esošā grunts „uzkalniņa” nenoslīdēšanu uz jaunizbūvētās ietves. Atbalstsienas izbūves laikā pēc iespējas mazāk aizskart kapu teritoriju. Atbalstsienai jānotur blakus esošā „uzkalniņa” grunts. Virs atbalstsienas nav paredzēta noslodze ar tehnikas vienībām.

Kādai jābūt punktā 3.1.6. minētai ģeorežģa stiprībai?

Ģeorežģa stiprība – 40 kN/m

 

Jautājums

Atbilde

Lūdzam viennozīmīgi un nepārprotami apliecināt, ka Pasūtītājs piekritīs Būvprojektā paskaidrojuma raksta 1.5. „Garenprofils” norādītajai nesaistītas šķembu kārtas izbūves tehnoloģijai – izbūvēt, reciklējot esošās šķembas un esošo asfaltbetona segumu. Kā arī lūdzam apliecināt, ka šajā gadījumā esošais asfaltbetons, kas nepieciešams projektētās kārtas izbūvei, būs pieejams Būvuzņēmējam.

Gulbenes novada dome apliecina, ka piekritīs Būvprojekta paskaidrojuma raksta 1.5. punktā „Garenprofils” norādītajai tehnoloģijai, kā arī apliecina, ka demontētie materiāli, kas nepieciešami projektēto kārtu izbūvei, būs pieejami būvuzņēmējam minētās tehnoloģijas darbu veikšanai. Būvuzņēmējam, izmantojot atgūtos materiālus, jānodrošina ne zemāka kvalitāte par projektā paredzēto.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Miera ielas rekonstrukcija Gulbenē". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/42/ERAF. Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2013.gada 26.februārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Tilts”, reģ. Nr. 50103005351, ar līgumcenu bez PVN Ls 423106,46 (četri simti divdesmit trīs tūkstoši viens simts seši lati 46 santīmi).