Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Stradu ciema Dālderu ielas un a/c Nr.12-2 „Liepulejas-Dāleri-Stāķi" periodiskā uzturēšana".

Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/41.

Nolikums

Pielikumi

pielikums_1_tehniska_specifikacija.xls

pielikums_2_pieteikums_dalibai_iepirkuma.doc

pielikums_3_būvdarbu_saraksts.doc

pielikums_4_kvalifikacijas_un_darba_pieredzes_apraksta_forma.doc

pielikums_5_apaksuznemeja_forma.doc

pielikums_6_finansu_piedavajuma_forma.doc

pielikums_7_liguma_projekts.doc

 

CD-1_PLĀNS.pdf

CD-2_ŠĶĒRSPROFILI UN TIPVEIDA NOBRAUKTUVES.pdf

CD-3_CAURTEKAS TIPVEIDA RZSĒJUMS.pdf

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Stradu ciema Dālderu ielas un a/c Nr.12-2 „Liepulejas-Dāleri-Stāķi" periodiskā uzturēšana". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/41.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi slēgt līgumu ar SIA „Rubate", reģ. Nr. 40003291605, par kopējo summu Ls 19983,15 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Lēmums