Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Radio mikrofonu sistēmas komplektu piegāde Gulbenes kultūras centram", iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2015/7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 8.jūlija plkst.11.00.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Radio mikrofonu sistēmas komplektu piegāde Gulbenes kultūras centram", iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2015/7.

Saņemto piedāvājumu skaits –4.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 8.jūlijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Diogens audio", reģistrācijas numurs 43203002997, juridiskā adrese: Ezera iela 40-52, Balvi, LV-4501, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 5160,00 (pieci tūkstoši viens simts sešdesmit euro 00 centi).

Lēmums