Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada domes izdevuma „Gulbenes Novada Ziņas" iespiešana". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/05.

Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada domes izdevuma „Gulbenes Novada Ziņas" iespiešana". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/05.
Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala", ar līgumcenu bez PVN Ls 4664,00.

Lēmums