Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017330, „Gulbīts”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vajadzībām 2013.gadam”.

Iepirkuma identifikācijas Nr.GNJPP - 2013/01

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017330, adrese: „Gulbīts", Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vajadzībām 2013.gadā".

Iepirkuma identifikācijas Nr. GNJPP-2013/1.

Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvalde nolēmusi atzīt par uzvarētāju:

-        SIA „AURAVA”, reģistrācijas Nr.44103044353, par daļu no piedāvātā apjoma ar līgumcenu bez PVN Ls 6665,00 (seši tūkstoši seši simti sešdesmit pieci lati 00 santīmi);

-        SIA „SENDIJA”, reģ.nr.54103027711, par daļu no piedāvātā apjoma ar līgumcenu bez PVN Ls 675,00 (seši simti septiņdesmit pieci lati 00 santīmi);

-        Ainu Irbi ar līgumcenu bez PVN Ls 1950,00 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit lati 00 santīmi).