Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana", iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2015/1.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 19.janvāra plkst.11.00.

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana", iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2015/1.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 27.janvārī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „ALBA”, reģistrācijas numurs 44603000098, juridiskā adrese Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, ar piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 28636.23 (divdesmit astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit seši euro 23 centi).

Lēmums

Līgums