Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2015.gadā", iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2014/6.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2014.gada 25.novembra plkst.11.00.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2015.gadā", iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2014/6.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija 2014.gada 1.decembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs" Alūksnes ceļu rajons, reģistrācijas numurs 40003356530, juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, ar piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 29246,59 (divdesmit deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit seši euro 59 centi).

Lēmums

Līgums