Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Kancelejas preču piegāde Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldei un tās pārraudzībā nodotajām iestādēm”, iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2014/3. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2014.gada 20.oktobra plkst.11.00.

Nolikums

Tehniskā specifikācija

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Kancelejas preču piegāde Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldei un tās pārraudzībā nodotajām iestādēm", iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2014/3.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija 2014.gada 3.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Officeday Latvia", reģistrācijas numurs 40003249449, juridiskā adrese „Piepilsētas", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111, ar piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 11337,00 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi euro 00 centi).

Lēmums

Līgums