Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciemā”", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/13/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.05.2014. plkst.10.00.

Nolikums

pielikums_1_darbu_apjomi

pielikums_2_pieteikums_dalibai_konkursa

pielikums_3_buvdarbu_saraksts

pielikums_4_specialistu_saraksts

pielikums_5_kvalifikacijas_un_darba_pieredze

pielikums_6_apaksuznemeja_forma

pielikums_7_tehniska_piedavajuma_sagatavosanas_vadlinijas

pielikums_8_finansu_piedavajuma_vadlinijas

pielikums_9_iepirkuma_liguma_projekts

pielikums_10_kalendarais_un_naudas_plusmas_grafiks

pielikums_11_tehnikas_saraksta_forma

pielikums_12_finansu_piedavajuma_kopsavilkuma_forma

pielikums_13_1_izpildito_darbu_akts

pielikums_13_akts

pielikums_14_buvdarbu_pienemsanas_nodosanas_akts

I_SEJUMS_Litene

 

Ūdensapgādes sistēmas tehniskā pase

Staļļu akas pases dati

Centra urbuma tehniskā pase

Staļļu urbuma tehniskā pase

Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase

 

 

Jautājums

Atbilde

Lūdzu sniegt skaidrojumu par Lokālās tāmes 7-2 1.2. pozīciju „Gruntsūdens līmeņa pazemināšana” -nav norādīts apjoms un mērvienība, kā rīkoties?

Lokālās tāmes 7-2 „KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA KSS-3” izbūve ir paredzēta vienai sūkņu stacijai. Līdz ar to 1.2. pozīcijā „Gruntsūdens līmeņa pazemināšana” ir norādīts apjoms „komplekts”, no kā izriet, ka ir nepieciešams 1 komplekts, kā tas norādīts attiecīgi arī citās lokālās tāmes „KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA KSS-3” pozīcijās.

 

pielikums_1_darbu_apjomi-1.xlsx

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/13/ERAF.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 23.maijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju pilnsabiedrības „VJM", reģ. Nr. 40103692672, ar līgumcenu bez PVN EUR 322611,14.

 

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/13/ERAF.

 

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 18.jūlijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „ASE", reģ. Nr. 44103021098, ar līgumcenu bez PVN EUR 409279,54.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/13/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 6.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „ASE", reģ. Nr. 44103021098, ar līgumcenu pēc aritmētiskās kļūdas labojuma bez PVN EUR 351810,24.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401,

pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības

infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciemā”", iepirkuma

identifikācijas Nr. GND-2014/13/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 5.septembrī nolēmusi pārtraukt

iepirkuma procedūru.