Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/27/KPFI.

Nolikums

Pielikumi

Tehniskā dokumentācija

Apliec karte Vidusskola.pdf

vidusskola tehniskais apsekosanas atzinums.pdf

Energoaudits_vidusskolai.pdf

 

Jautājumi un atbildes

6.08.2013.

Atbildes_KPFI_vidusskolai.doc

19.07.2013.

Jautājums

Atbilde

Tehniskā projekta ietvaros ir izstrādāts Darba organizācijas projekts, bet darba apjomos netiek uzrādīti ar būvlaukumu saistīti darbi, kā:

-          Instrumentu un sadzīves konteineru atvešana, uzstādīšana, demontāža, aizvešana;

-          Mobilā žoga uzstādīšana, demontāža;

-          Pārvietojamās tualetes EKO konteiners – uzstādīšana, demontāža, noma, apkalpošana;

-          Elektrības pieslēgums ar sadales skapi un patēriņš;

-          Ūdens pieslēgums un patēriņš;

-          Būvtāfeles izgatavošana, uzstādīšana, demontāža;

-          Ugunsdzēšanas vairoga uzstādīšana, demontāža;

-          Sastatņu ar sietu īre, montāža, demontāža;

-          Pagaidu jumtiņi virs skolas ieejām.

Lūgums pārbaudīt un precizēt dotos darba apjomus.

Būvdarbu apjomos atsevišķi nav nodalītas pretendenta minētās darbu pozīcijas, jo dažādiem būvniekiem var atšķirties pielietotā tehnoloģija, darbu secība un atsevišķu darbu ilgums, kas tieši ietekmē darba drošības inventāra vajadzību un ilgumu. Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvējot objektu būs nepieciešamība pēc likumā noteiktajiem pasākumiem, un šīs izmaksas iekļaut savā piedāvājumā virsizdevumu sadaļā  Virsizdevumi (t. sk. darba drošība) (%).

Atkarībā no pretendenta var atšķirties nepieciešamo instrumentu un sadzīves konteineru skaits, ūdeni var piegādāt, elektrības nepieciešamību var nodrošināt ar ģeneratoru. Lai nerastos domstarpības ieviešot projektu, atsevišķi netiek detalizēti izdalītas sagatavošanās darbu izmaksas, kā arī atsevišķi netiek norādīts darbu vadītājs, palīgs, apsargs utt., visas šīs izmaksas iekļaujot virsizdevumu sadaļā.

 

 Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/27/KPFI.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2013.gada 19.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju PS „RRCI", reģ. Nr. 44103056780, ar līgumcenu bez PVN Ls 149888,88 (viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi lati 88 santīmi).