Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvniecības tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Gulbenes novada valsts ģimnāzijai", Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/44.

Instrukcija

Gimnazija inventarizacija.pdf

 Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvniecības tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Gulbenes novada valsts ģimnāzijai", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/44.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju AS „Komunālprojekts", reģ. Nr. 40003005372, ar līgumcenu bez PVN Ls 6050,00 (seši tūkstoši piecdesmit lati, 00 santīmi).

Lēmums

Ligums_Komunalprojekts.pdf