Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017434, Dārza ielā 10, c. Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība papilddarbiem ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā" ietvaros ". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP -2014/4/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.08.2014. plkst.11.00.

Instrukcija_tehnisk_projekt_Stariem.docx

kanalizacija_.pdf

 Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000017434, Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība papilddarbiem ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā" ietvaros", identifikācijas Nr. GNDPP-2014/4.

Daukstu pagasta pārvalde nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "Inženiergrupa", reģ. Nr. 43603048911, ar līgumcenu EUR 2467,00 bez PVN.

Lemums_GNDPP_2014_4.pdf

Ligums_Inzeniegrupa.pdf

 

Paziņojums par grozījumiem iepirkuma līgumā

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000017434,Dārza iela 10,Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, paziņo, ka ir noslēgusi vienošanos ar SIA “Inženiergrupa”, reģ.Nr. 43603048911, par grozījumiem iepirkuma par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību papilddarbiem ERAF līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā” ietvaros Līgumā Nr. DA /17.p/14/96, pieņemot punktus 2.1; 3.1.; 12.6.2.un 13. šādā redakcijā:

2.1. Kopējā līgumcena, ietverot visus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, nodevas un piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, ir 2717.00 EUR(divi tūkstoši septiņi simti septiņpadsmit euro un nulle centi), kas sastāv no:

2.1.1. līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa par izpildīto Būvprojekta izstrādi 2067.00 EUR(divi tūkstoši sešdesmit septiņi euro un nulle centi);

2.1.2. līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa par autoruzraudzību 650.00EUR( seši simti piecdesmit euro un nulle centi).

3.1. Būvprojekta izstrādes un saskaņošanas termiņš ir 17(septiņpadsmit) kalendārās nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas. Izpildītājs sagatavo un nodod Pasūtītājam 5(piecus) drukātus akceptētus Būvprojekta eksemplārus(ekonomisko daļu-2eksemplāros) un vienu eksemplāru digitāli(AutoCad faili(dwg) un izmaksu aprēķini un aprakstošā daļa MS Office faili).

12.6.2.Izpildītājs-SIA “Inženiergrupa”, Rīgas iela 34,319.kab.,Ozolnieki, Ozolnieku nov.,LV-3018.

13.Izpildītāja rekvizīti.

IZPILDĪTĀJS:

SIA Inženiergrupa”
Reģ.Nr.43603048911,
Jur,adrese: Rīgas iela 34,319.kab.,Ozolnieki, Ozolnieku nov.,LV-3018
Banka :DNB banka
Konta Nr.LV80RIKO0002013272950