Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus atklātam konkursam „Tirzas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana", iepirkuma identifikācijas GND-2014/38/KPFI..

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 4.augustam, pulksten 10:00.

Nolikums

Pielikumi

Tehniskais projekts

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Tirzas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana", iepirkuma identifikācijas GND-2014/38/KPFI.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 6.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "ĢL Konsultants", reģ. Nr. 40103242818, ar līgumcenu bez PVN EUR 159000,00.