Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017330, „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Jaungulbenes ciema ielu un gājēju celiņu ārējā elektroapgaismošana”. Iepirkuma identifikācijas Nr.GNJPP - 2014/2.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.07.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

Pielikumi

Tehniskais projekts

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000017330, adrese: „Gulbīts", Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Jaungulbenes ciema ielu un gājēju celiņu ārējā elektroapgaismošana", iepirkuma identifikācijas Nr.GNJPP-2014/2.

Saņemto piedāvājumu skaits- 1.

Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes iepirkuma komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „ELTORS”, reģ. Nr.40103198276, ar līgumcenu bez PVN EUR 18380,48.

Lēmums

Līgums