Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Mācību saimnieciskā korpusa piebraucamā ceļa rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana", iepirkuma identifikācijas GND-2014/36/ERAF .

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 3.jūlijam, pulksten 10:00

Instrukcija

Pielikumi

Tehniskā specifikācija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Mācību saimnieciskā korpusa piebraucamā ceļa rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana", identifikācijas Nr. GND-2014/36/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 8.jūlijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju iepirkumā „Mācību saimnieciskā korpusa piebraucamā ceļa rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana", identifikācijas Nr. GND-2014/36/ERAF, SIA „Rubate", reģ. Nr. 40003291605, Hipokrāta iela 2D, Rīga, LV-1079, ar līgumcenu bez PVN EUR 71994,94 ( septiņdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit četri euro, 94 centi).

Lēmums

Līgums