Gulbenes novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par izglītojošu pasākumu nodrošināšanu veselības veicināšanas jautājumos - primārā profilakse (informatīvās akcijas un semināri Gulbenes novada iedzīvotājiem) 2017. gadā ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā" Nr. 9.2.4.2/16/I/004 ietvaros.
Pieteikumus (finanšu piedāvājuma veidlapu) lūdzam iesūtīt līdz 24.03.2017., sūtot elektroniski uz .

Finanšu piedāvājuma veidlapa

profilakse_finansu_piedavajums.docx

Tehniskā specifikācija

tehniksa_specifikacija_profilakse.docx

ves2019

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.