Tirgus izpēte „Gājēju celiņa seguma atjaunošana Līkās ielas posmā no Bērzu ielas līdz 2.vidusskolai, Gulbenē”

ID Nr.GU/2017/TI/2

 

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde

2.

 Iepirkuma priekšmets

Ielu bruģēšanas un asfaltēšanas darbi

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Līkās ielas posms no Bērzu ielas līdz 2.vidusskolai, Gulbenē. Zemes vienības kadastra apzīmējums 50010070274

5.

Pieejamais finansējums

13 000 EUR bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar 1.pielikumā (tāme) norādīto darbu veikšanu, t.sk. darbs, materiāli un mehāniski, ieskaitot paskaidrojuma raksta sagatavošanu, saskaņošanu būvvaldē, izpilddokumentācijas sagatavošanu un nodošanu ekspluatācijā

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr) tirgus izpētes procedūrā

Gints Āboliņš, Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs, tālr. 29434614, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

10.1. Būvdarbu veicējs ir būvkomersants, kas reģistrējies LR Būvkomersantu reģistrā saimniecisko vai komercdarbību likumdošanā noteiktā kārtībā.

10.2. Pretendenta rīcībā ir kvalificēti, sertificēti speciālisti:

10.2.1. ceļu būvdarbu vadīšanā;

10.2.2. ceļu projektēšanā.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz dokumenti

11.1. tehniskais piedāvājums- tāme atbilstoši 1.pielikumam;

11.2. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;

11.3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;

11.4. kvalificētā būvspeciālista sertifikāta kopija;

11.5. apliecinājums par garantija termiņa nodrošināšanu izpildītajiem darbiem ir 60 mēnešu,   skaitot no dienas, kad abpusēji parakstīts Darba pieņemšanas – nodošanas akts.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš)

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, Ābeļu iela 2, 103.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu vai elektroniski līdz 2017.gada 31.marta plkst. 15.00 uz e-pastu:    ar norādi:

Tirgus izpēte „Gājēju celiņa seguma atjaunošana, Līkās ielas posmā no Bērzu ielas līdz 2.vidusskolai, Gulbenē”

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

14.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

14.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām.

14.3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

15.1. Tāme (1.pielikums);

1pielikums_Tame_Gulbene_Lika.xls

15.2. Fotoattēli;

IMG_0016.JPG

IMG_0018.JPG

15.3. Kadastra informācija.

VZD_Lika.pdf