Tirgus izpētes ID Nr.GU/2017/TI/4

„DIVU BŪVJU NOJAUKŠANA LĪKĀ IELA 13, GULBENE AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 5001 007 0221 002 (ŠĶŪNIS) UN 5001 007 0221 005 (PAGRABS)”

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde

2.

Iepirkuma priekšmets

Divu būvju nojaukšana

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Līkā iela 13, Gulbene, zemes vienības kadastra apzīmējums 50010070221

5.

Pieejamais finansējums

4 000 EUR bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būvju nojaukšanu, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, ieskaitot paskaidrojuma raksta būves nojaukšanai sagatavošanu, saskaņošanu būvvaldē, būvju nojaukšanas gaitā radīto atkritumu apglabāšanas vietas aktu iesniegšana, teritorijas sakārtošana. Pēc būvju nojaukšanas atjaunot 15cm zemes auglīgo kārtu. Apliecinājumu par būvju nojaukšanu iesniegšana būvvaldē

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr) tirgus izpētes procedūrā

Gints Āboliņš, Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs, tālr. 29434614, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

10.1. Būvdarbu veicējs ir būvkomersants, kas reģistrējies LR Būvkomersantu reģistrā saimniecisko vai komercdarbību likumdošanā noteiktā kārtībā;

10.2. Pretendenta rīcībā ir kvalificēti, sertificēti speciālisti:

10.2.1. Būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanas jomā.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz dokumenti

11.1. Tehniskais piedāvājums- tāme;

11.2. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;

11.3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;

11.4. Kvalificētā būvspeciālista sertifikāta kopija.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš)

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, Ābeļu iela 2, 103.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu vai elektroniski līdz 2017.gada 21.aprīļa plkst. 15.00 uz e-pastu:    ar norādi:

Tirgus izpēte „DIVU BŪVJU NOJAUKŠANA LĪKĀ IELA 13, GULBENE AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 5001 007 0221 002 (ŠĶŪNIS) UN 5001 007 0221 005 (PAGRABS)”

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

14.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

14.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

14.3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

15.1. Būvvaldes akts;

Lika_13_buvvaldes_AKTS_2017.pdf

15.2. Domes sēdes protokols;

2017_03_30_Domes_protokols_Lika13.pdf

15.3. Kadastra informācija.

Lika13_kadastra_info.pdf