Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2017/TI/50/ERAF

Nosaukums: Skatu platformas ar nojumi būvniecība “Siliņā”, Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā, projekta Est-Lat 24 “Revitalization of former Narrow Gauge Railway lines through environmentally responsible tourism route (Green Railway)” (Zaļais dzelzceļš) ietvaros

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401

2.

 Iepirkuma priekšmets

Skatu platformas ar nojumi būvniecība “Siliņā”, Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu projekta Est-Lat 24 “Revitalization of former Narrow Gauge Railway lines through environmentally responsible tourism route (Green Railway)” (Zaļais dzelzceļš) ietvaros

 

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

2017.gada 31.augusts

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

“Siliņš”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

9 091 EUR bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Izmaksās iekļauj visus būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamos materiālus un iekārtas, to piegādi, kā arī izpilddokumentācijas, izpilduzmērījumu, kā arī citas dokumentācijas sagatavošanu, kas izriet no būvprojekta prasībām un būvniecības normatīvajiem aktiem

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Vita Lāčkāja-Krūmiņa. Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja, 64473230,

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pieredze līdzīgu darbu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

1)         pretendenta pieredzes apraksts (brīvā formā), norādot informāciju par pieredzi līdzīgu darbu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā

2)         finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai

3)         būvniecības izmaksu tāme Excel formātā

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2017.gada 19.maijam (ieskaitot), nosūtot to uz e-pasta adresi vai iesniedzot personīgi Gulbenes novada domē (325.kabinetā)

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

14.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

14.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

14.3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Būvprojekts Buvprojekts.zip

Būvatļauja Buvatlauja.pdf

Darbu apjomi Darbu_apjomi.xlsx

Finanšu piedāvājuma forma Finansu_piedavajuma_forma.doc

Attēls